Kriteriedata til inntektssystemet 2009 for kommunene

Innbyggertall per 1. juli 2008 fordelt etter alder

Kriteriedata til inntektssystemet 2009 for kommunene – Innbyggertall per 1. juli 2008 fordelt etter alder

Vedlagt følger kommunevis oversikt over innbyggertall per 1.7.2008 fordelt etter alder. Tabellen som ligger vedlagt viser data som vil bli benyttet ved beregningen av rammetilskuddet til kommunene i 2009.

Tallene bygger på statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det vil normalt ikke bli foretatt rettinger som innebærer avvik fra den vedlagte statistikken. Eventuelle henvendelser kan sendes per e-post eller eventuelt per faks til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). Kontaktperson i KRD er førstekonsulent Melissa Edvardsen (tlf. 22 24 72 16 / e-post: melissa.edvardsen@krd.dep.no). Faksnummer 22 24 27 35. 

På grunn av at SSBs publiseringsdato for befolkningstall per 1. juli 2008 ble satt til 21. august, har ikke departementet kunne sende ut disse dataene sammen med de andre dataene til inntektssystemet for 2009 som ble sendt ut den 4. juli 2008.

Vedlegg 1 viser innbyggertall per 1. juli 2008 fordelt etter alder for kommunene.


Vedlegg i Excel format:
1. Innbyggertall per 1. juli 2008 fordelt etter alder - Kommuner