Kriteriedata til inntektssystemet for fylkeskommunene 2003

Fylkeskommunene og Oslo kommune


Deres ref

Vår ref

Dato

02/4889 HER

20.08.2002

Kriteriedata til inntektssystemet for fylkeskommunene 2003

Vedlagt følger fylkesvis oversikt over kriteriedata til beregningen av rammetilskudd for fylkeskommunene i 2003, jamfør vedlegg 1, 2 og 3. Vedlegg 1 gir en kort beskrivelse av de vedlagte data. Vedlegg 2 viser grunnlagsdata som blir benyttet til beregning av rammetilskuddet til fylkeskommunene. Vedlegg 3 gir oversikt over data benyttet ved utregning av trekk for elever i statlige og private videregående skoler.

Fra og med 2003 skal innbyggertilskuddet være basert på befolkningstall pr. 1. januar i budsjettåret. Det betyr at det høsten 2002 blir presentert et foreløpig innbyggertilskudd med utgiftsutjevning i vedlegg til Kommunal- og regionaldepartementets budsjett for 2003 (Grønt hefte). Endelig rammetilskudd blir gjort kjent i juni 2003. Innbyggerkriteriene pr. 1 januar 2002, som benyttes ved beregningen av det foreløpige innbyggertilskuddet, følger derfor ikke vedlagt. Oppdaterte innbyggertall vil bli lagt ut på KRDs hjemmesider, under kommuneøkonomi.

Beregningen av rammetilskudd til den enkelte fylkeskommune tar utgangspunkt i verdien på de ulik kriteriene. De fleste kriteriedata bygger på offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå. For at alle fylkeskommuner skal bli behandlet likt, er det nødvendig å benytte tall fra samme kilde og samme tidspunkt for alle fylkeskommuner. Det vil normalt ikke bli foretatt rettinger som innebærer avvik fra denne statistikken.

Eventuelle merknader vedrørende korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler (vedlegg 3) bes sendt pr fakses (22 24 75 96) direkte til Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) v/Haugan senest30. august. Trekksatsene for elever i statlige og private skoler er ikke endelig vedtatt for 2003, og i vedlegget vises derfor kun antall elever i de ulik kategoriene. Kontaktpersoner i UFD rådgiver Linda Haugan tlf. 22 24 75 80.

Eventuelle merknader til de øvrige dataene sendes pr. post eller fakses (22 24 27 35) til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) senest 2. september. Kontaktperson i KRD er Hege Rønning, tlf. 22 24 72 07.

Behandling av eventuelle merknader kan ikke påregnes dersom ovennevnte frister overskrides og dersom begrunnelse fra fylkeskommunen mangler. Feil som fylkeskommunene selv er ansvarlig for på grunn av mangelfull rapportering vil ikke bli rettet.

Med hilsen

Thor Bernstrøm
avdelingsdirektør

Hege Rønning
førstekonsulent

Vedlegg

Kopi:

Utdannings- og forskningsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Sosialdepartementet
Kommunenes sentralforbund
Fylkesmennene
Statistisk sentralbyrå