Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2012

Vedlagt følger kommunevis oversikt over kriteriedata til beregning av rammetilskudd for kommunene 2012. Vedlegg 1 gir en beskrivelse av de vedlagte data. Vedlegg 2 viser grunnlagsdata som blir benyttet til beregning av rammetilskuddet til kommunene, inkludert beregning av korreksjonsordningen for statlige og private skoler.

De resterende kriteriedataene blir lagt ut på departementets internettsider (www.regjeringen.no/krd )så snart disse foreligger. Når nye data legges ut varsles dette også med en e-post til kommunenes postmottak. Det vil ikke bli sendt ut brev per post om at nye data er lagt ut. På grunn av at enkelte data kommer sent (september) vil det kunne bli knappe tidsfrister for tilbakemelding på noen av disse dataene. Vi ber derfor om at dere er oppmerksomme på det.

Beregningene av rammetilskuddet til den enkelte kommune tar utgangspunkt i verdiene for de ulike kriteriene. De fleste kriteriedataene bygger på offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det vil normalt ikke bli foretatt rettinger som innebærer avvik fra den vedlagte statistikken.

Som kriteriedata for psykisk utviklingshemmede benyttes det innrapporterte tall fra kommunene til Helsedirektoratet. Eventuelle merknader fra kommunene må gjelde feil på innrapporterte tall innenfor gitte frister. Det gis ikke adgang til å innrapportere nye tall. Merknader til kolonne 10, vedlegg 2 kan rettes til Helsedirektoratet, ved kontaktperson Mari Anne Lundberg, senest 26. august (tlf.: 24 16 32 40/ e-post: mlu@helsedir.no).

Eventuelle merknader til tallene for korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler (kolonne 15-17, vedlegg 2), kan rettes til Utdanningsdirektoratet ved kontaktperson Trine Ytre-Arna, senest 26. august (tlf.: 23 30 13 64/e-post: trine.ytre-arna@utdanningsdirektoratet.no).

Kriteriedata for landbrukskriteriet (kolonne 18-21, vedlegg 2) er utarbeidet av SSB og Statens kartverk for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Eventuelle merknader kan rettes til LMD, ved kontaktperson Åse Marie Hatløy Rusaanes, senest 26. august (tlf.: 22 24 92 55/e-post: Ase-Marie-Hatloy.Rusaanes@lmd.dep.no).

Eventuelle merknader til de øvrige kriteriedata kan rettes til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) senest 26. august. Kontaktperson i KRD er Melissa Edvardsen (tlf.: 22 24 72 16 / e-post: melissa.edvardsen@krd.dep.no ).

Behandling av eventuelle merknader kan ikke påregnes dersom ovennevnte frister overskrides og dersom begrunnelse fra kommunen mangler. Feil som kommunene selv er ansvarlig for på grunn av mangelfull rapportering vil ikke bli rettet.

 

Med hilsen


Grete Lilleschulstad e.f.
underdirektør
Melissa Edvardsen
rådgiverVedlegg:
1. Tabellforklaring til vedlegg 2 (pdf)
2. Kriteriedata for kommunene (excel)
2. Kriteriedata for kommunene (open document-format)

Kopi til:                                                                                                         
Fylkesmennene   
Helsedirektoratet   
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)   
Kunnskapsdepartementet   
Landbruks- og matdepartementet   
Statistisk sentralbyrå   
Utdanningsdirektoratet