Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2003

Kommunene


Deres ref

Vår ref

Dato

02/4889 HER

20.08.2002

Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2003

Vedlagt følger kommunevis oversikt over kriteriedata til beregning av rammetilskudd for kommunene 2003, jf. vedlegg 1, 2 og 3. Vedlegg 1 gir en kort beskrivelse av de vedlagte data. Vedlegg 2 viser grunnlagsdata som blir benyttet til beregning av rammetilskuddet til kommunene. Vedlegg 3 gir oversikt over data benyttet ved utregning av trekk for elever i statlige og private skoler.

Fra og med 2003 skal innbyggertilskuddet være basert på befolkningstall pr. 1. januar i budsjettåret. Det betyr at det høsten 2002 blir presentert et foreløpig innbyggertilskudd med utgiftsutjevning i vedlegg til Kommunal- og regionaldepartementets budsjett for 2003 (Grønt hefte). Endelig rammetilskudd blir gjort kjent i juni 2003. Innbyggerkriteriene pr. 1 januar 2002, som benyttes ved beregningen av det foreløpige innbyggertilskuddet, følger derfor ikke vedlagt. Oppdaterte innbyggertall vil bli lagt ut på KRDs hjemmesider, under kommuneøkonomi.

Beregningen av rammetilskudd til den enkelte kommune tar utgangspunkt i verdiene for de ulike kriteriene. De fleste kriteriedataene bygger på offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå. For at kommunene skal bli behandlet likt, er det nødvendig å benytte tall fra samme kilde og samme tidspunkt for alle kommuner. Det vil normalt ikke bli foretatt rettinger som innebærer avvik fra den vedlagte statistikken.

Som kriteriedata for psykisk utviklingshemmede benyttes det innrapporterte tall fra kommunene til Sosialdepartementet (SOS), jf. SOS’ rundskriv U-4/2002 og

U-6/2002. Alle merknader som gjelder antall psykisk utviklingshemmede (kolonne x og y i vedlegg 2) skal sendes pr. post eller fakses (22 24 27 68) direkte til SOS senest 30. august. Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo. Kontaktperson i SOS er rådgiver Kurt A. Løvoll, tlf. 22 24 85 70.

Når det gjelder korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler, bes eventuelle merknader sendes pr faks (22 24 75 96) til Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) v/Haugan senest 30. august. Trekksatsene for elever i statlige og private skoler er ikke endelig vedtatt for 2003, og i vedlegget vises derfor kun antall elever i de ulike kategoriene. Kontaktperson i UFD er rådgiver Linda Haugan tlf. 22 24 75 80.

Eventuelle merknader til de øvrige kriteriedata sendes pr. post eller fakses

(22 24 27 35) til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) senest 4. september. Kontaktperson i KRD er rådgiver Per E. Hem, tlf. 22 24 72 52.

Behandling av eventuelle merknader kan ikke påregnes dersom ovennevnte frister overskrides og dersom begrunnelse fra kommunen mangler. Feil som kommunene selv er ansvarlig for på grunn av mangelfull rapportering vil ikke bli rettet.

Med hilsen

Thor Bernstrøm e.f.
avdelingsdirektør

Hege Rønning
førstekonsulent

Vedlegg

Kopi:

Utdannings- og forskningsdepartementet
Sosialdepartementet
Kommunenes sentralforbund
Fylkesmennene
Statistisk sentralbyrå