Kuben Eiendom AS

Innledning

Vi viser til brev datert 4. januar 2013 fra Advokatfirmaet BA-HR på vegne av Salto Eiendom AS vedrørende søknad om dispensasjon fra aksjeloven § 8-10. Vi beklager lang saksbehandlingstid.

Departementet har kommet til at søknaden kan innvilges. Den nærmere begrunnelsen for vedtaket følger nedenfor.

Hva saken gjelder

Salto Holding AS, org. nr. 883 518 632 (kjøper) inngikk den 7. november 2012 avtale om erverv av samtlige aksjer i Kuben Eiendom AS, org. nr. 980 461 297 (målselskapet) fra Schage Eiendom AS, org. nr. 987 566 930 (selger).

Målselskapet eier eiendommene gnr. 318, bnr. 1, snr. 50 og 72 i Ringerike kommune, med påstående bygninger og anlegg. Eiendommene er verdsatt til [Unntatt offentlighet jf, offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd, nr. 2]. Det søkes om at målselskapet kan stille sikkerhet i form av factoringpant til fordel for kjøpers långiver [Unntatt offentlighet jf, offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd, nr. 2]. Søker legger til grunn at sikkerhet i fast eiendom omfattes av det generelle unntaket i unntaksforskriften.

Estimert kjøpesum for aksjene i målselskapene utgjør [Unntatt offentlighet jf, offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd, nr. 2]. Kjøper skal finansiere ervervet gjennom låneopptak på [Unntatt offentlighet jf, offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd, nr. 2] og egenkapital. [Unntatt offentlighet jf, offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd, nr. 2].

Rettslig grunnlag

I henhold til lov 13. juni 1997 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 8-10 første ledd kan selskapet ikke stille midler til rådighet eller yte lån eller stille sikkerhet i forbindelse med erverv av aksjer eller rett til aksjer i selskapet eller selskapets morselskap. Kongen kan imidlertid ved forskrift eller enkeltvedtak gjøre unntak fra første ledd. I forbindelse med unntak fra første ledd kan det samtidig gjøres unntak fra §§ 8-7 til 8-9, jf. § 8-10 andre ledd, andre punktum. Nærings- og handelsdepartementet er ved kgl. res. 17. juli 1998 nr. 619 delegert myndighet etter denne bestemmelsen. Departementet har gitt et generelt unntak fra aksjeloven § 8-10 i forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven § 8-10 og allmennaksjeloven § 8-10 (unntaksforskriften).

I forarbeidene til aksjeloven fremgår det at dispensasjon ved enkeltvedtak kan gis dersom transaksjonen har en fornuftig og forretningsmessig begrunnelse og ikke strider mot hensynene bak forbudet i § 8-10. Det fremgår av Ot.prp. nr. 23 (1996-97) s. 48, at det mest grunnleggende hensynet bak forbudet i § 8-10 er ”hensynet til vern av selskapskapitalen og dermed ivaretakelse av kreditorenes og aksjonærenes interesse.” Dette begrunnes nærmere med at det er en klar fare for at aksjeerverv som er finansiert av selskapet selv, ”ikke vil innebære noen reell tilførsel av kapital til selskapet og dermed en svekkelse av selskapets kapitalgrunnlag”. Det uttales også at finansiering av aksjeerverv gjennom selskapets egne midler vil kunne gi grunnlag for spekulasjonsoppkjøp av selskapets aksjer, og at dette igjen kan lede til disposisjoner som er til skade ikke bare for kreditorer og aksjeeiere, men også for arbeidstakere og andre interessegrupper.

Departementets vurdering

Unntaksforskriften kommer til anvendelse når det gjelder pant i fast eiendom jf. forskriftens §§ 8 til 12. Factoringpant (normalt pant i kundefordringer) omfattes ikke av unntaksforskriften. Spørsmålet er derfor om factoringpantet er egnet til å svekke vernet av selskapskapitalen, og dermed ivaretakelse av kreditorenes og aksjonærenes interesser.

Egenkapitalandelen sier noe om selskapets evne til å tåle tap uten kapitaltilskudd eller kreditt fra andre aktører. Egenkapitalandelen er viktig for å vurdere selskapets evne til å tåle et eventuelt tap dersom factoringpantet realiseres. En større egenkapitalandel og dermed tapsbuffer bidrar til å redusere kreditorenes risikoeksponering. Det er lånet i [Unntatt offentlighet jf, offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd, nr. 2] som skal ha sikkerhet i målselskapet. Dette lånet utgjør etter departementets beregning ca. [Unntatt offentlighet jf, offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd, nr. 2] av kjøpesummen ved ervervet av målselskapet. [Unntatt offentlighet jf, offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd, nr. 2], slik at egenkapitalandelen i ervervet, etter departementets beregning, er på ca[Unntatt offentlighet jf, offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd, nr. 2]. Eiendomsselskaper har ofte en lav andel løpende driftskostnader sammenlignet med verdiene i selskapets eiendeler, som normalt består av tomt, bygninger eller annen fast eiendom. I dette tilfellet utgjør driftskostnadene i målselskapet (tall fra 2011) etter departementets beregning [Unntatt offentlighet jf, offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd, nr. 2] av kjøpesummen. Eventuelle krav fra kreditorer knyttet til løpende drift, vil dermed være begrenset sammenlignet med selskapets verdi og egenkapitalandelen. På denne bakgrunn vurderer departementet en egenkapitalandel på [Unntatt offentlighet jf, offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd, nr. 2]som tilstrekkelig til å dekke målselskapets løpende driftskostnader i dette tilfellet.

Kundefordringene hadde i 2011 en bokført verdi på [Unntatt offentlighet jf, offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd, nr. 2], men den virkelige verdien av kundefordringene ved et eventuelt realiseringstidspunkt vil ofte være lavere enn bokført verdi. I denne saken gir factoringpantet en sikkerhetsdekning på [Unntatt offentlighet jf, offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd, nr. 2]av banklånet ved ervervet, dersom en i utregningen legger til grunn den bokførte balanseverdien av kundefordringene for 2011. Til sammenligning gir eiendommen en sikkerhetsdekning på [Unntatt offentlighet jf, offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd, nr. 2] for det samme lånet. Departementet vurderer derfor tilleggssikkerheten i factoring som relativt begrenset sammenlignet med sikkerheten i eiendommen. Etter departementets vurdering får factoringpantet dermed ikke avgjør­ende påvirkning på ivaretakelsen av interessene til målselskapets kreditorer og aksje­eiere.

Videre fremgår det av søknaden at leieinntektene fra eiendommen vil overstige både renter og avdrag i hele låneperioden. Departementet har lagt vekt på at banken har gitt tilsagn om lån, og at banken dermed har vurdert det slik at de økonomiske forpliktelsene som lånet innebærer vil bli dekket. På denne bakgrunnen legger departementet til grunn at målselskapet vil ha finansiell kapasitet til å betjene oppkjøpsgjelden.

Kjøper vil etter ervervet eie 100 pst. av aksjene i målselskapet. Kjøper har med dette kontroll over samtlige aksjer i målselskapet. Målselskapet har ingen ansatte, og forholdet i søknaden ligger tett opp til vilkårene i unntaksforskriften. Etter departementets vurdering bidrar dette til å sikre vern av selskapskapitalen og dermed ivaretakelse av kreditorenes og aksjeeiernes interesser. Kjøpesummen for aksjene i målselskapet opplyses å være markedsverdi, og det fremstår som at det er likevekt i kontraktsforholdet når det gjelder partenes ytelser og vilkår ellers. Videre er sikkerhetsstillelsen i målselskapets/konsernets interesse. På denne bakgrunn mener departementet at ervervet og sikkerhetsstillelsen er grunnet på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper.

Etter departementets vurdering gjør hensynene bak forbudet i aksjeloven § 8-10 seg i liten grad gjeldende i denne saken. Departementet har derfor kommet til at det kan innvilges dispensasjon.

Vedtak

I forbindelse med Salto Eiendom AS sitt erverv av aksjer i Kuben Eiendom AS som beskrevet i søknaden, gir Nærings- og handelsdepartementet med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 44 (aksjeloven) § 8-10 annet ledd, jf. kgl. res. 17. juli 1998 nr. 619, dispensasjon fra forbudet i aksjeloven § 8-10 mot at et selskap stiller sikkerhet i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet. Kuben Eiendom AS kan stille sikkerhet i form av factoringpant til fordel for Salto Eiendom AS’ långiver [Unntatt offentlighet jf, offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd, nr. 2] i forbindelse med erverv av aksjene i Kuben Eiendom AS.

Søknaden er innvilget, men for ordens skyld gjør vi allikevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klagefristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og handelsdepartementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klagesak er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departementets nettside www.nhd.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.