Kunnskap i system

En kartlegging av kunnskapsfunksjonen på det arbeids- og velferdspolitiske området i Sverige, Danmark og Canada

NIFU har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet skrevet en rapport om hvordan kunnskapsfunksjonen på arbeids- og velferdsområdet er ivaretatt og organisert i Sverige, Danmark og Canada.

En stor utfordring på kunnskapsområdet i dag er å få oversikt over relevant kunnskap og å sørge  for at dette kunnskapsgrunnlaget blir brukt i politikkutforming, forvaltning og praksis. Omfanget av produksjonen av kunnskap i verden målt i antall vitenskapelige artikler har økt med 65% bare siden år 2000. Kravene til god kunnskap, evidensbasert kunnskap, medfører større krav til metode og en systematisk og god oppsummering og vurdering av det som publiseres. På flere fagområder har en på denne bakgrunn etablert dedikerte enheter , såkalte kunnskapssenter, som har til oppgave å holde oversikt over kunnskapsutviklingen og formidle relevant kunnskap til ulike instanser.

Arbeids- og sosialdepartementet har i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet etablert en arbeidsgruppe for å se nærmere på blant annet behovet for å etablere et slik senter på arbeids- og velferdsområdet. I denne forbindelse er det bestilt en rapport om hvordan kunnskapsfunksjonen er ivaretatt og organisert i Sverige, Danmark og Canada.

NIFU-rapport 47-2013

 

 

Klikk på bildet for å laste ned rapporten (PDF).

Rapporten er skrevet på oppdrag av Arbeidsdepartementet, og skal inngå som grunnlag i departementets vurdering av hvordan man best kan organisere oppsummering, formidling og bruk av kunnskap på det arbeids- og velferdspolitiske området. Utredningen har vært gjennomført i perioden fra medio september til medio november 2013.

Utredningen ser på hvordan denne kunnskapsfunksjonen er ivaretatt og organisert i Sverige, Danmark og Canada. Alle tre landene har en fordelt kunnskapsfunksjon fordelt på ulike aktører. Danmark og Canada fremstår som relative motsatser hvor kunnskapsfunksjonen i Danmark er relativt sentralisert mens det kanadiske systemet er mer grunnleggende distribuert. Sverige har en mellomløsning. Til tross for at landene har flere likhetstrekk har de ulik organisering av kunnskapsfunksjonen som gjenspeiler nasjonale særtrekk. Samtidig synes alle modellene å virke relativt tilfredsstillende.

Forfattere: Markus S. Bugge, Espen Solberg, Tobias Fridholm, Gunnar Sivertsen

NIFU

Les mer på NIFUs nettside >>