Kvalitetssikring av begrenset KVU Behandling av norsk brukt reaktorbrensel

Norge har om lag 17 tonn brukt reaktorbrensel etter Institutt for energiteknikks forskningsaktivitet på Kjeller og i Halden. Norsk nukleær dekommisjonering (NND) ferdigstilte i juni 2020 en konseptvalgutredning (KVU) for håndtering av det brukte brenselet. Atkins Norge, Oslo Economics og Atkins UK har gjennomført kvalitetssikring (KS1) av prosjektet. KS1-rapporten er nå til behandling i departementet.