Kvalitetssikring og evalueringer av tsunami-bistanden

Kvalitetssikring og evalueringer av tsunami-bistanden

Det er lagt vekt på koordinering av evaluering av tsunami-bistanden, slik at man ikke belaster mottakerlandene og de gjennomførende institusjonene for mye. Norge deltar aktivt i den største felles evalueringsparaplyen Tsunami Evaluation Coalition (TEC), og gir støtte til flere av dens områdeevalueringer. En rapport med foreløpig funn vil foreligge til ettårsdagen for tsunamien. Hovedrapporten med mer substansiell informasjon vil foreligge i mai.

I Sri Lanka er det dessuten bevilget midler til et følge­forskningsprosjekt i regi av Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR), der formålet er å studere hvordan lankesiske organisasjoner i distriktene håndterer tsunamien, og hvordan de samarbeider med utenlandske bistandsorganisasjoner. NIBR rapporterer løpende om sine funn.

I tillegg følges enkelttiltak opp som normalt ved nødhjelp og utviklingssamarbeid, ved feltbesøk, rapporteringer, revisjoner m.m.