Rapportar og planar

Logistikknutepunkt i Bergensregionen: Kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1)

På oppdrag frå Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Dovre Group og Transportøkonomisk institutt (TØI) gjennomført ei ekstern kvalitetssikring (KS1) av konseptvalutgreiinga (KVU) for logistikknutepunkt i Bergensregionen som Jernbaneverket overleverte til samferdselsministeren i desember 2015.

Les KS1-rapporten her