Kvartalsrapportering - endring av rapporteringsforskriften - høring

Utkast til regler for obligatorisk rapportering av kvartalsvis regnskapsstatistikk for kommunal sektor. (05.05.2003)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.07.2003

Høringsinstanser iflg liste

Deres ref

Vår ref

Dato

02/5186-4 BED

24.04.2003

Vedlagt følger utkast til regler for obligatorisk rapportering av kvartalsvis regnskapsstatistikk for kommunal sektor. Reglene foreslås innarbeidet i forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner av 15.12.2000.

Kravet om rapportering av kvartalsvis regnskapsstatistikk for kommunesektoren har bakgrunn i EUs fokus på mer og bedre korttidsstatistikk for offentlige finanser. To kommisjonsforordninger stiller krav om rapportering av hhv. kvartalsvise utgifts- og inntektsregnskap, og kvartalsvise balanseregnskap og finanstransaksjoner for offentlig forvaltning. Kommisjonsforordningene gjøres gjeldende for Norge gjennom EØS-avtalen fom 1.1.2004. I dag rapporterer om lag 300 kommuner kvartalsvise regnskaper på frivillig basis. Med denne regelendringen vil kvartalsvis rapportering bli obligatorisk.

Innholdet i rapporteringen som i dag ligger til grunn for KOSTRA er tilstrekkelig for de krav Statistisk Sentralbyrå etter kommisjonsforordningene vil få for rapportering til EU/Eurostat. Det er etter forordningene ikke behov for endringer i dagens rapporteringssystem/kontoplan. Utkastet til regler for kvartalsrapportering bygger derfor på dagens system, med noen angitte frivillige unntak hvor det ikke er krav om rapportering (i hovedsak interne finansieringstransaksjoner).

Det er etter forordningen ikke krav om fullstendig avslutning av kvartalsvise bevilgningsregnskap og balanseregnskap. Manglende avstemmingskrav vil bety dårligere kvalitet på statistikken. Departementet forslår derfor å innføre et á jour-krav i forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15.12.2000, slik at regnskapet før rapportering er oppdatert ved utløpet av hvert kvartal.

Fristen for rapportering fra kommuner og fylkeskommuner foreslås å være 20 dager etter utløpet av hvert kvartal. Fristen foreslås kort, særlig av hensyn til departementets og kommunesektorens behov for tall ifbm konsultasjonsordningen og prosessen med statsbudsjettet.

Vi ber om at merknader til utkastet sendes Kommunal- og regionaldepartementet innen 27. juli 2003.

Med hilsen

Eivind Dale e.f.
ekspedisjonssjef

Trond Christensen
underdirektør

Vedlegg:
Utkast til ny §§ 10 og 11 i rapporteringsforskriften
Utkast til tillegg i § 2 i regnskapforskriften

Høringsliste

Kommuner
Fylkeskommuner
Fylkesmenn
Sametinget
Departementet

Norges kommunerevisorforening
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnkreving
Foreningen for god kommunal regnskapsskikk
Statistisk sentralbyrå

Høringsutkast - regler om kvartalsrapportering i forskrift om rapportering

Forslag til ny paragraf §§ 10 og 11. Ingen endringer i øvrige paragrafer i forskriften.

§ 10 Innhold, dokumentasjon og kvalitet i kvartalsrapporteringen

Kommunene og fylkeskommunene har selv ansvar for at de data som fremkommer i kommunens og fylkeskommunenes kvartalsrapport har en tilstrekkelig kvalitet.

Kvartalsrapporteringen til statlige myndigheter skal foretas i henhold til den detaljeringsgrad som er fastsatt i vedlegg, med følgende unntak:

  1. Funksjonene 170/470, 860, 880 og 899 er ikke obligatorisk.
  2. Artene 530, 540, 548, 550, 560, 570, 580 og 590 er ikke obligatorisk.
  3. Artene 930, 940, 948, 950, 960, 970, 980 og 990 er ikke obligatorisk.
  4. Obligatoriske oversikter og oppstillinger etter vedlegg 4 er ikke obligatorisk.
  5. Kapitlene 2.5 for egenkapitalen og 2.9 for memoriakonti er ikke obligatorisk.
  6. Kapitlene 2.19, 2.20, 2.39 og 2.40 er ikke obligatorisk.

Kvartalsrapporteringen til statlige myndigheter skal bestå av kvartalsvis akkumulerte tall.

Statistisk sentralbyrå kan stille ytterligere krav til identifisering av mottak av elektroniske data.

Kommunen og fylkeskommunen plikter å benytte verktøy for kvalitetssikring som stilles til disposisjon av Statistisk sentralbyrå.

Dersom kommunens eller fylkeskommunenes regnskapsrapport til statlige myndigheter er konvertert fra kommunens eller fylkeskommunenes bevilgningsregnskap, skal metode for slik konvertering være attestert av revisor. Attestasjon skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk.

Avgitte data fra kommunene og fylkeskommunene skal oppbevares på lesbart medium i 5 år.

Merknad til § 10

Første ledd slår fast at ansvaret for dataenes kvalitet ligger hos kommune eller fylkeskommune. I kvalitetskravet inngår en forutsetning om at data som rapporteres kvartalsvis er ajourførte data, jf. krav til ajourførte regnskap § 2 i regnskapsforskriften av 15.12.2000. Det er også kommunen eller fylkeskommunen sitt ansvar at dataene er i samsvar med de spesifikasjonskrav som er stilt av departementet i denne forskrift.

Annet ledd stiller krav om at den obligatoriske detaljeringsgrad som er fastsatt i denne forskrift følges. For detaljeringsgraden i kvartalsrapporteringen etter § 10 gjelder unntak ifht rapporteringen etter §8. Det er ikke krav om rapportering av kvartalsvise regnskap med avstemming og fordeling på fond og memoriakonti. Rapportering etter vedlegg 4 er således ikke nødvendig, og transaksjoner på angitte arter 530-580 og 930-980 samt funksjon 880 og 899 er ikke obligatorisk å rapportere. Det samme gjelder balansepostene for egenkapitalen og memoriakonti. Det er ikke krav om full periodisering av inntekter og utgifter som normalt bare føres en gang i regnskapet. Dette gjelder særlig føring av premieavvik for pensjonspremie og avskrivninger. Rapportering av transaksjoner på funksjon 170/470, og artene 590 og 990 og funksjon 860 er ikke obligatorisk. Det samme gjelder balansepostene som gjelder pensjonskostnader.

Tallmaterialet som skal rapporteres etter denne bestemmelsen skal være kvartalsvis akkumulerte tall. Dette betyr at tall som rapporteres for første kvartal gjelder perioden

1. januar til 31. mars, for andre kvartal rapporteres tall for perioden 1. januar til 30. juni, for tredje kvartal rapporteres tall for perioden 1. januar til 30. september, og for fjerde kvartal rapporteres tall for perioden 1. januar til 31. desember.

Statistisk sentralbyrå kan stille krav til organisering av fil (record) ved mottak av elektroniske data jf. rapporteringshåndbok fra Statistisk sentralbyrå.

Femte ledd fastslår at kommunen og fylkeskommunen skal benytte de verktøy for kvalitetssikring og kontroll av data som blir stilt til disposisjon før data overføres til sentrale myndigheter.

Sjette ledd oppstiller en regel om at revisor skal attestere metoden som er benyttet dersom regnskapsrapporten til statlige myndigheter er konvertert fra kommunens eller fylkeskommunens bevilgningsregnskap. Dette innebærer at revisor skal påse at inntekter/utgifter i regnskapsrapporten stemmer overens med inntekter/utgifter i bevilgningsregnskapet. Videre at tallene fra bevilgningsregnskapet er registrert og konvertert til riktig dimensjon (jf. rapporteringsforskriftens vedlegg 1, 2, 3 og 5) i regnskapsrapporten. Kontrollen skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Uttalelsen stiles til kommunen/fylkeskommunen.

Syvende ledd innebærer at kommunen eller fylkeskommunen er pliktig å oppbevare de avgitte data i minimum 5 år.

§11 Rapporteringstidspunkt for kvartalsrapporteringen

Kvartalsvis rapportering til statlige myndigheter etter § 10 skal oversendes til Statistisk sentralbyrå innen følgende frister:

  • 20. april for 1. kvartal
  • 15. august for 2. kvartal
  • 20. oktober for 3. kvartal
  • 20. januar i påfølgende år for 4. kvartal

Merknad til § 11

Fra og med 1.1.2004 er kvartalsvis rapportering av inntekts- og utgiftsregnskap samt balanseregnskap og finanstransaksjoner gjort obligatorisk for kommuner og fylkeskommuner gjennom EØS-avtalen. Innholdet i kvartalsrapporteringen framgår av § 10.

Bestemmelsen fastsetter at kvartalsrapportering etter denne forskriften § 10 skal skje innen 20 dager etter kvartalets utløp for 1., 3. og 4. kvartal, dvs innen 20. april for 1. kvartal, innen 20. oktober for 3. kvartal og innen 20. januar i påfølgende år for 4. kvartal. Rapportering for 2. kvartal skal oversendes SSB innen 15. august.

Høringsutkast - regel om à jour – krav i forskrift om årsregnskap og årsberetning

Forslag til tekst som innarbeides som tillegg i gjeldende § 2 i regnskapsforskriften.

§ 2 Registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger

”Kommuner og fylkeskommuner skal løpende registrere inntekter og innbetalinger, utgifter og utbetalinger slik at regnskapet er oppdatert ved utløpet av hvert kvartal.”

Forslag til merknadstekst:

”Bestemmelsen slår fast at kommunens eller fylkeskommunens regnskap mht de data som etter rapporteringsforskriften § 10 skal rapporteres, skal være à jour ifht de inntekter og innbetalinger samt utgifter og utbetalinger som gjelder for kvartalet.”