Kvartalsrapportering KOSTRA - endret rapporteringsfrist for 2. kvartal

Kommunene

Fylkeskommunene

Deres ref

Vår ref

Dato

02/5186-44 BED

15.06.2004

Kvartalsrapportering KOSTRA – endret rapporteringsfrist for 2. kvartal

Kommunal- og regionaldepartementet har den 3. juni 2004 fastsatt ny frist for rapportering av kvartalsvise økonomidata i KOSTRA, jf. forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner § 11.

Ny frist for kvartalsrapporteringen for 2. kvartal er satt til 5. august.

Endringen trer i kraft inneværende rapporteringsår. Frist for rapportering for 2. kvartal 2004 er dermed 5. august 2004.

Bakgrunnen for fremskyndet frist er at kvartalsregnskapstallene for kommuner og fylkeskommuner må være endelig bearbeidet av Statistisk sentralbyrå medio august for bruk i kvartalsvis nasjonalregnskap, som også er kanalen for internasjonal rapportering av kommunetallene.

Forskriftsendringen er vedlagt.

Med hilsen

Eivind Dale e.f.
ekspedisjonssjef

Trond Christensen
underdirektør

Kopi til:

Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skattei

Fylkesmennene

Kommunenes Sentralforbund

Norges Kommunerevisorforbund

Statistisk sentralbyrå