KVU - Konseptvalgutredning for transportsystemet i Bergensområdet

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen Region vest gjennomført en konseptvalgutredning for transportsystemet i Bergensområdet.

Resultatene fra KVU, med høring og KS1, vil være innspill til kommende rullering av Nasjonal transportplan 2014-2023. KVU er også et faglig grunnlag og innspill i arbeidet med å etablere en eventuell regionpakke for Bergensområdet.

Utredningen er gjennomført i nært samarbeid med en prosjektgruppe med deltakere fra kommuner/regionråd, fylkeskommune, og representanter for næringsliv og miljøverninteresser. Konsulent for arbeidet har vært Norconsult AS, i samarbeid med Econ
Pöyry og Urbanet Analyse.

Les rapporten (pdf, 17 MB)

 

(Ill.: Statens vegvesen)