Landkreditt Finans AS gis tillatelse til etablering av kredittforetak

Finansdepartementet gav 27. mai 2008 Landkreditt Finans AS tillatelse til etablering av kredittforetak.

Advokatfirmaet Haakonsen og Haaland DA
Rådhusgt. 24
0151  OSLO
 


       
Deres ref                                                Vår ref                                              Dato
Adv. Svein Haaland                                  08/1244 FM IJR                                 27.05.2008


 

Søknad om tillatelse til etablering av kredittforetak


Det vises til søknad 18. oktober 2007 fra Advokatfirmaet Haakonsen og Haaland på vegne av Landkreditt Finans AS, Kredittilsynet tilrådning 20.februar 2008, samt øvrig korrespondanse i sakens anledning. Fullstendig søknad anses mottatt 15. januar 2008.

1.
Landkreditt Finans AS søker om tillatelse til å drive virksomhet som kredittforetak. Landkreditt Finans AS er organisert som et aksjeselskap med følgende eiere:
                   Landkreditt Bank AS   56,01 prosent 
                   Felleskjøpet Agri BA    34 prosent 
                   Arella AS     9,99 prosent

Landkreditt Bank AS søker også om tillatelse til å etablere konsernforhold mellom Landkreditt Finans AS og Landkreditt Bank AS. Samtidig søkes det om godkjenning av endret konsernstruktur i Landkreditt-konsernet.

Det søkes i tillegg om samtykke til at Landkreditt Finans AS og Landkreditt Bank AS kan ha identisk kontrollkomité, og om samtykke til at Landkreditt Finans AS kan ha færre enn tolv medlemmer i representantskapet.

2.
Søknad om tillatelse til å drive virksomhet som kredittforetak vurderes henhold til lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 3-3. Søknad om tillatelse til å etablere et nytt konsernforhold og til endret konsernstruktur vurderes i henhold til finansieringsvirksomhetsloven § 2a-3 annet ledd og § 2a-7 annet ledd. Søknad om identisk kontrollkomité vurderes i henhold til finansieringsvirksomhetsloven § 2a-11 fjerde ledd tredje punktum jf. § 3-11. Søknad om samtykke til lavere antall medlemmer i representantskapet vurderes i henhold til finansieringsvirksomhetsloven § 3-10 første ledd.

3.
I vurderingen av om Felleskjøpet Agri kan få tillatelse til å eie 34 prosent av Landkreditt Finans AS, har departementet lagt vekt på at Felleskjøpet Agri er et samvirkeforetak med eierspredning.

I vurderingen av søknaden om å etablere et nytt konsernforhold og endring i konsernstruktur, har departementet bl.a. sett hen til at Landkreditt Finans er et kredittforetak med et klart nisjepreg, og til tidligere praksis om bankers eierskap av kredittforetak.


 

Finansdepartementet fatter etter dette følgende vedtak:

            1. Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 3-3 første ledd
                første og tredje punktum gir Finansdepartementet Landkreditt
                Finans AS tillatelse til å drive virksomhet som kredittforetak.
                Felleskjøpet Agri BA gis tillatelse til å eie 34 prosent av aksjene
                i Landkreditt Finans AS, jf finansieringsvirksomhetsloven § 3-3
                sjette ledd.

            2. Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 3-3 sjette ledd og
                § 2a-3 annet ledd gir departementet tillatelse til at Landkreditt Bank
                AS kan eie 56,01 prosent aksjene i Landkreditt Finans AS.

            3. Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-7 annet ledd
                godkjenner Finansdepartementet endringen i organiseringen av
                Landkreditt som en følge av etableringen av Landkreditt Finans AS.

            4. Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-11 fjerde ledd
                tredje punktum gir Finansdepartementet samtykke til at Landkreditt
                Bank AS og Landkreditt Finans AS kan ha identisk kontrollkomité.

            5. Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 3-10 første ledd
                annet punktum gir Finansdepartementet samtykke til at Landkreditt
                Finans kan ha et representantskap med færre enn tolv medlemmer.

 

Det stilles følgende vilkår for tillatelsen:

            - Før tillatelsen kan tas i bruk må vedtektene godkjennes av Kredittilsynet,
              jf. finansieringsvirksomhetsloven § 3-3 femte ledd

            - Landkreditt Finans AS ikke kan yte kreditt eller andre tjenester til selskapet
              Felleskjøpet Agri BA, personer i konsernledelsen og styret eller deres
              nærstående, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2-3.

            - Landkreditt Finans AS kan bare finansiere varer eller tjenester levert av 
              Felleskjøpet Agri BA når en særskilt vurdering foreligger. Denne særskilte
              vurderingen må kunne dokumenteres skriftlig, herunder at den aktuelle
              finansieringen fullt ut basert på en forretningsmessig vurdering av det
              enkelte tilfelle, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2-3.

            - Landkreditt Finans AS skal påse at det i forbindelse med inngåelse av
              avtaler om finansiering som formidles av Felleskjøpet Agri BA opplyses
              om hvilket eiermessig forhold som består mellom Landkreditt Finans AS
              og Felleskjøpet Agri BA, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2-3.

            - Landkreditt Finans AS må sende melding om valg og stadfesting av 
              juridisk kyndig medlem i kontrollkomiteen til Kredittilsynet, jf.
              finansieringsvirksomhetsloven § 3-11 første ledd tredje og fjerde punktum.

            - Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 3-10 første ledd annet 
              punktum settes det som vilkår at representantskapet ikke kan ha færre
              medlemmer enn seks personer. Tillatelsen til redusert antall medlemmer
              i representantskapet gjelder inntil ordinær generalforsamling tredje driftsår.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                         Erling G. Rikheim
                                                                         avdelingsdirektør


Gjenpart:  Kredittilsynet