LÆRERMOD: Arbeidsmarkedet for lærere og førskolelærere fram mot år 2035

LÆRERMOD er et planleggingsverktøy som benyttes til framskrivninger av tilbud av og etterspørsel etter undervisningspersonell. Etter at modellen ble etablert i 1998 har Statistisk sentralbyrå hatt ansvar for oppdatering og videreutvikling. Oppdaterte framskrivinger har blitt utført om lag hvert tredje år. Den forrige oppdateringen ble gjennomført i 2008, og de viktigste resultatene ble gjengitt i St. meld nr. 11 (2008- 2009).