Leif Helland AS

Innledning
Vi viser til klage 18. september 2012 på Foretaksregisterets pålegg 10. september 2012 om å melde revisor. Saken er oversendt Nærings- og handelsdepartementet 1. oktober 2012.

Nærings- og handelsdepartementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere begrunnelsen følger nedenfor.

Sakens faktiske bakgrunn
Foretaksregisteret registrerte melding om fravalg av revisjon for Leif Helland AS i Foretaksregisteret 27. desember 2011. Ved innlevering av årsregnskapet for 2011 ble det imidlertid klart at selskapet ikke var innenfor terskelverdiene for å kunne fravelge revisjon, jf. aksjeloven § 7-6 første ledd. Foretaksregisteret ga derfor i brev 10. september 2012 pålegg om å melde revisor.

Fusa Rekneskapskontor AS (heretter klager) har på vegne av Leif Helland AS påklaget pålegget i brev 11. juli 2012. Klager anfører at selskapets inntekt ligger under terskelverdien, men at selskapet i 2011 mottok etterbetaling i forbindelse med et salg som ble gjennomført i 2007. Klager ber om at pålegget oppheves.

Rettslig grunnlag
Nye bestemmelser med unntak fra revisjonsplikt ble vedtatt og sanksjonert i 2011. Reglene trådte i kraft 1. mai 2011 med virkning fra 1. januar 2012. I henhold til lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 7-6 første ledd kan generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring gi styret fullmakt til å treffe beslutning om at selskapets årsregnskaper ikke skal revideres etter revisorloven dersom

1.

driftsinntektene av den samlede virksomheten er mindre enn fem millioner kroner,

2.

selskapets balansesum er mindre enn 20 millioner kroner, og

3.

gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger ti årsverk.

Forarbeidene til reglene drøfter ikke begrepet "driftsinntekter" spesielt. Drøftingen av beløpsgrensen gjelder i hovedsak hensynene til brukerne av selskapets regnskaper, slik som eiere, ansatte, kreditorer og styresmakter. Den risiko som et fravalg av revisjon innebærer, er veid opp mot behovet for forenkling og ønsket om å redusere utgiftene for mindre bedrifter. Valget av terskelverdi er tatt fordi samme verdi gjelder for revisjonsplikt for andre foretakstyper. 

Departementets vurdering
Problemstillingen er om terskelverdien i aksjeloven § 7-6 første ledd nr. 1 er overskredet og om Leif Helland AS dermed kan pålegges å melde revisor.

Saken gjelder forståelsen av begrepet ”driftsinntekter” i vurdering av beløpsgrensen. Siden forarbeidene ikke drøfter problemstillingen særskilt har Nærings- og handelsdepartementet bedt Finansdepartementet om en redegjørelse for hvordan begrepet ”driftsinntekter” skal forstås. Finansdepartementet har i sin vurdering lagt til grunn at alle driftsinntekter skal medregnes når det vurderes om et foretak er innenfor terskelverdiene for et ev. revisjonsfritak. Finansdepartementet viser for øvrig til Revisorforeningens svar på ofte stilte spørsmål i ”Regnskap og Revisjon” nr. 2 2012 s. 14 som Finansdepartementet slutter seg til. Der sies blant annet følgende: ”Uttrykket «driftsinntektene av den samlede virksomheten» i aksjeloven § 7–6 og i revisorloven § 2–1 er etter en naturlig språklig forståelse lik sum driftsinntekter i resultatregnskapet, dvs. summen av salgsinntekt og annen driftsinntekt i resultatoppstillingen etter regnskapsloven, jf. § 6–1 første ledd nr. 1 og 2.” Foretaksregisterets kontroll ved fravalg av revisjon bygger på denne forståelsen av uttrykket. Inntektsgrensen for revisjonsplikt inkluderer dermed «andre driftsinntekter», i motsetning til inntektsgrensen for små foretak i regnskapsloven § 1–6 og for regnskapsplikt i regnskapsloven § 1–2 nr. 4 og 7.

Videre heter det: ”Inntekt fra salg av fast eiendom skal ikke inngå i salgsinntekten med mindre selskapet har som sin ordinære virksomhet å selge fast eiendom. En slik gevinst skal vises netto i resultatregnskapet og føres som annen driftsinntekt, slik at den skal være med i terskelverdien for revisjonsplikt. Eventuelt tap skal føres som annen driftskostnad. Dersom selskapets ordinære virksomhet er å selge fast eiendom, skal salget føres som varesalg med salgssum som salgsinntekt og anskaffelseskost som varekostnad. Tilsvarende gjelder også ved salg av andre varige driftsmidler.”

Departementet er ikke kjent med at det er noen betydelig usikkerhet rundt forståelsen av terskelverdiene. Ut fra likebehandlingshensyn er det etter departementets vurdering urimelig å åpne for en annen vurdering av terskelverdiene enn det som fremgår av regnskapsloven § 6–1 første ledd nr. 1 og 2. På denne bakgrunn har departementet kommet til at klagen ikke kan føre frem.

Departementet vil imidlertid bemerke at selskapet igjen kan fravelge revisor når vilkårene er i aksjeloven § 7-6 første ledd igjen er oppfylt.

Vedtak
I medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Nærings- og handelsdepartementet opprettholder Foretaksregisterets vedtak datert 10. september 2012 om at selskapet må melde revisor.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.