Levanger Brygge Eiendom AS

1. INNLEDNING
Vi viser til brev datert 2. februar 2011 fra Platon Prosjektutvikling AS ved Bjørn Lyng vedrørende klage på Foretaksregisterets vedtak om å registrere beslutning om å oppløse Levanger Brygge Eiendom AS (org. nr. 988 985 112). Klagen er oversendt Nærings- og handelsdepartementet i brev 10. mars 2011. Vi viser til foreløpig svar av 15. mars 2011.
Departementet har kommet til at klagen kan tas under behandling med hjemmel i foretaksregisterloven § 9-1. Videre har departementet kommet til at klagen må tas til følge, idet generalforsamlingen avholdt 12. november 2010 ikke kan anses som gyldig.

2. SAKENS FAKTISKE BAKGRUNN
Foretaksregisteret registrerte 22. november 2010 melding om oppløsning av Levanger Brygge Eiendom AS.
Vedtaket ble påklaget av Platon Eiendomsutvikling AS ved Bjørn Lyng i brev 2. februar 2011. Klager viser til at innkallingen til generalforsamlingen er mangefull fordi den ikke ble sendt ut av styrets leder og fordi den ikke var skriftlig. Videre anfører klager at innkallingens angivelse av saken som skulle behandles på generalforsamlingen ikke var tilstrekkelig. Klager viser videre til at innkallingen rettet seg til styrets medlemmer, og ikke til selskapets aksjonærer.
Klagemotparten Levanger Brygge Eiendom AS ved Fritjof Sandstad anfører i brev 28. februar 2011 at den normale prosedyre for innkalling til generalforsamling er fulgt. Videre vises det til at innkallingen ble sendt ut av selskapets daglige leder og at innkallingen konkret angir hvilken sak som skulle behandles på generalforsamlingen.
Foretaksregisteret har vurdert klagen, jf. forvaltningsloven §§ 32 og 33, men har ikke funnet at det er grunnlag for å endre vedtaket. Saken er derfor oversendt Nærings- og handelsdepartementet som rette instans til å behandle klagen, jf. forvaltningsloven § 28.

3. OM ADGANGEN TIL Å TA SAKEN UNDER BEHANDLING
3.1 Gjeldende rett
Registerførerens vedtak kan påklages til departementet av enhver som har rettslig klageinteresse i saken, jf. lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven) § 9-1 første ledd. Klagefristen er tre uker fra det tidspunktet da underretning om vedtaket etter § 3-5 er kommet frem til vedkommende. For den som ikke har mottatt slik underretning, løper fristen fra det tidspunktet da han har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Et vedtak om registrering kan likevel ikke påklages når det er gått mer enn tre måneder etter at vedtaket ble truffet, jf. andre ledd. For øvrig kommer reglene i forvaltningsloven §§ 29 til 33 og 36 til anvendelse. 
3.2 Departementets vurdering
Vedtak om å registrere melding om oppløsning av Levanger Brygge Eiendom AS ble fattet 22. november 2010. Klagen ble fremmet 2. februar 2011. Problemstillingen er om klagen er rettidig. Klagefristen på tre uker løper fra det tidspunktet da underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende. Siden Platon Eiendomsutvikling AS ved Bjørn Lyng ikke var adressat for vedtaket løper klagefristen fra det tidspunktet da klager burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket, jf. § 9-1 andre ledd.
Departementet viser til at klagen er innkommet innenfor den absolutte fristen på tre måneder, jf. andre ledd. Videre viser departementet til at verken klager eller klagemotparten har påpekt problemstillingen. Foretaksregisteret har imidlertid lagt til grunn at klagen er rettidig i henhold til § 9-1 andre ledd. Klagetidspunktet er ikke bestridt. Departementet finner dermed at klagen kan behandles med hjemmel i § 9-1 andre ledd.

4. OM FORETAKSREGISTERETS REGISTRERING AV BESLUTNING OM OPPLØSNING
4.1 Gjeldende rett
I henhold til foretaksregisterloven § 5-1 første ledd skal registerføreren prøve om det som innkommer til registrering, og grunnlaget for det er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov.
Av forarbeidene til foretaksregisterloven fremgår det at foretaksregisterloven § 5-1 første ledd medfører at registerføreren pålegges plikt til å granske lovligheten av de vedtak som meldes til Foretaksregisteret. Det fremgår videre at kontrollen omfatter både innholdet av det som meldes og den saksbehandlingen som ligger til grunn for meldingen. Hva angår den selskapsrettslige kontrollen, uttales det at dette innbefatter kontroll både opp mot selskapsrettslige regler og av innsendte vedtekter. Se Ot.prp. nr. 50 (1984-85) side 52.
Registerførerens kompetanse etter foretaksregisterloven § 5-1 er også behandlet i juridisk teori. I Aarbakke mfl. ”Aksjeloven og allmennaksjeloven - Kommentarutgave” (2004) side 56-57 fremgår det at: ”Dette innebærer at registerføreren må kontrollere om selskapsstiftelsen og andre vedtak som treffes, innholdsmessig er i samsvar med aksjelovene og er blitt til i samsvar med saksbehandlingsreglene i disse lovene (…).”
Det følger således av ordlyden i foretaksregisterloven § 5-1, av forarbeidene til loven og av juridisk teori at registerføreren har myndighet til å prøve om de vedtak som meldes til registeret, er i samsvar med og er blitt til i samsvar med selskapslovgivningen. Dersom meldingens grunnlag er en selskapsbeslutning, må registerføreren kunne ta stilling til beslutningens gyldighet.
Det fremgår imidlertid av Ot. prp. nr. 50 (1984-85) side 33 og side 53 at Foretaksregisterets kontroll av registreringsmeldinger ligger på et administrativt plan, uten muligheter til å kontrollere bakenforliggende faktiske omstendigheter. 
4.2 Departementets vurdering
Problemstillingen er om Foretaksregisterets registrering av meldingen om oppløsning av Levanger Brygge Eiendom AS var korrekt, jf. foretaksregisterloven § 5-1, jf. § 6-1.
Grunnlaget for det som er kommet inn til registrering, er ekstraordinær generalforsamling avholdt 12. november 2010. Departementet bemerker at generalforsamlingsprotokollen viser nødvendige vedtak, er underskrevet og ellers er formelt i orden.
Om det er grunn til å foreta tilleggsundersøkelser, må bero på forholdene. Det er lagt til grunn i teori og praksis at registerføreren har en viss undersøkelsesplikt dersom det er særlig grunn til det, eller det foreligger protest eller innsigelse mot registreringen. Se bl.a. Aarbakke m.fl. Kommentarutgave til aksjeloven og allmennaksjeloven, 2. utgave, 2004, side 57.
Det følger av lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 16-1 første ledd at beslutning om å oppløse selskapet treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring når ikke noe annet er bestemt i lov. Problemstillingen er således om det er avholdt gyldig generalforsamling.
Aksjeloven § 5-6 første ledd slår fast at styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen innkalles av styret, jf. aksje¬loven § 5-9 første ledd. Det må dermed ligge et gyldig styrevedtak til grunn for inn¬kalling til ekstraordinær generalforsamling, jf. reglene i aksjeloven §§ 6-19 flg.
Departementet kan ikke se at Foretaksregisteret har tatt stilling til dette spørsmålet. Departementet kan heller ikke se at Foretaksregisteret har undersøkt saken nærmere selv om vedtaket er blitt påklaget. Etter departementets vurdering har Foretaksregisteret således ikke overholdt sin undersøkelsesplikt i denne saken.
Departementet har på denne bakgrunn bedt Levanger Brygge Eiendom AS ved Fritjof Sandstad om å fremlegge gyldig styrevedtak der det fremgår at det er besluttet å innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Departementetet har blitt forelagt tre styrevedtak fra 4. mars 2009, 8. mai 2009 og 26. juli 2010. Ingen av styrevedtakene viser beslutning om å innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Etter departementets vurdering ligger det således ikke et gyldig styrevedtak til grunn for innkallingen til generalforsamlingen den 12. november 2010.
Spørsmålet er om dette fører til at generalforsamlingen avholdt 12. november 2010 er ugyldig. Aksjeloven har ikke nærmere regler om når en generalforsamling er ugyldig. Det er imidlertid antatt i juridisk teori og rettspraksis at et generalforsamlingsvedtak er ugyldig dersom en feil har hatt innvirkning på vedtakets innhold. Nærings- og handelsdepartementet har i klagesaker ansett generalforsamlingsvedtaket som ugyldig da det ikke lå et gyldig styrevedtak til grunn for innkallingen til generalforsamlingen. Departementet har i tidligere saker der spørsmålet om gyldigheten av generalforsamlingsvedtak har vært drøftet, uttalt:
”Ved grove feil må innvirkning kunne helt utelukkes. En må jf. nevnte juridisk teori og rettspraksis oppstille en sterk presumsjon for at feilen har hatt betydning dersom innkalling til generalforsamling har skjedd uten gyldig styrevedtak. Hensynet til å opprettholde den kompetansefordeling mellom styret og generalforsamlingen som loven bestemmer, støtter også opp under en slik presumsjon. Mens aksjeeiere på generalforsamling kan ivareta egne interesser, plikter styret å hensynta både selskapsinteresser og aksjonærfellesskapets interesser. Det er derfor viktig at styrets kompetanse ikke utvannes til fordel for generalforsamlingen.”
Når det som her ikke foreligger gyldig styrevedtak, skal det svært mye til for å anse generalforsamlingen som gyldig. Spørsmålet er om en helt kan utelukke at feilen har hatt innvirkning på vedtakene fattet av generalforsamlingen. Det at sakslisten ikke er styrebehandlet, taler i seg selv for at feilen har hatt innvirkning. En kan vanskelig helt utelukke at sakslisten ville ha blitt en annen ved styrebehandling. En kan heller ikke helt utelukke at flere av aksjonærene ville ha vært representert dersom det lå et gyldig styrevedtak til grunn for innkallingen. Departementet kan etter dette ikke helt utelukke at feilen har hatt innvirkning på generalforsamlingen.
Etter departementets vurdering er den ekstraordinære generalforsamlingen avholdt 12. november 2010 ikke gyldig.
Departementet går med dette ikke inn på de øvrige anførslene om at innkallingen til generalforsamlingen er ugyldig.
Departementet har merket seg at det har vært vanskelig å få samlet styret i Levanger Brygge Eiendom AS. I den forbindelse vil departementet bemerke at styret kan fatte beslutning når mer enn halvdelen av medlemmene er tilstede eller deltar i styrebehandlingen om ikke strengere krav er fastsatt i vedtektene, jf. aksjeloven § 6-24 flg.

5. VEDTAK
Med hjemmel i forvaltningsloven § 34 fatter Nærings- og handelsdepartementet følgende vedtak:
Klagen tas til følge. Nærings- og handelsdepartementet opphever Foretaksregisterets vedtak 22. november 2010 om å registrere melding om oppløsning av Levanger Brygge Eiendom AS.
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.