Leveringsplikt for fartøy med torsketrålløyve

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 15.02.2013

Vår ref.:

Høyringsbrev (pdf)

Finansdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Fiskeridirektoratet

Sametinget

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening

Norges Sjømatbedrifters Landsforening

Fiskekjøpernes Forening

LO – Landsorganisasjonen

NNN – Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Sjømannsforbund

Det norske maskinistforbund

Norske Sjøoffiserers Forbund

Innovasjon Norge

Finansnæringens Fellesorganisasjon

Finnmark Fylkeskommune

Troms Fylkeskommune

Nordland Fylkeskommune

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Norges Råfisklag

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag

Fiskesalgslagenes samarbeidsråd

Aker Seafoods ASA

Nergård AS