Lier Holding AS

Vi viser til klage datert 9. februar 2012 som er oversendt med brev fra Foretaks­registeret datert 14. februar 2012. Vi viser også til foreløpig svar sendt fra departementet 16. mai 2012.

Om klagen
Klagen gjelder Foretaksregisterets vedtak av 21. januar 2012 om å nekte registrering av fravalg av revisjon for selskapet Lier Holding AS, org. nr. 992 858 206. Vedtaket er begrunnet med at meldingen er kommet inn for sent. For at fravalg av revisjon skal få virkning for regnskapsåret 2011, er fristen at meldingen skal være registrert i Foretaksregisteret innen 31. desember 2011. Klager hevder at meldingen må registreres fordi melding var sendt inn til Altinn før årsskiftet.

Departementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere vurderingen og vedtaket følger nedenfor:

Rettslig grunnlag
Foretaksregisteret skal prøve om det som innkommer til registrering og grunnlaget for det, er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov, jf. lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven) § 5-1. Kontrollen gjøres på grunnlag av de innsendte dokumentene. Dersom registerfører finner at en melding ikke er lovmessig, skal han i henhold til foretaksregisterloven § 5-2 nekte registrering.

Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 7-6 (5) siste punktum, fastsetter at beslutning om fravalg av revisjon ikke får virkning før den er registrert i Foretaksregisteret. I samsvar med dette har Finansdepartementet i brev datert 4. november 2011 presisert at beslutning om fravalg av revisjon må være registrert i Foretaksregisteret senest 31. desember 2011 hvis fravalget skal få virkning for årsregnskap for 2011.

Departementets vurdering
Elektronisk melding om fravalg av revisjon ble mottatt i Foretaksregisteret 30. desember 2011.  Meldingen er dermed kommet for sent til at den kunne bli registrert innen fristen. Registrert i denne sammenheng vil si ferdigbehandlet og godkjent av saksbehandler ved Foretaksregisteret. Loven åpner ikke for fristutsettelse, og det er ikke etablert noen overgangs­ordninger for fravalg av revisjon.

Reglene om fravalg av revisjon ble vedtatt 11. april 2011 og trådte i kraft 1. mai 2011. Finansdepartementet sendte ut pressemelding om endringen 15. april 2011. Her fremgikk det at revisjon kunne fravelges allerede for inneværende regnskapsår. Det ble også orientert om dette i pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet 15. mai 2011. Lovendringen ble omtalt i media og av forskjellige bransjeorganisasjoner. Finansdepartementet presiserte i en pressemelding 4. november 2011 at fravalg av revisjon for årsregnskap for 2011 måtte være registrert i Foretaksregisteret innen utløpet av regnskapsåret.

Videre har Brønnøysundregistrene på sine hjemmesider orientert om hvilke krav som stilles til meldinger om fravalg, herunder om vedlegg og om hvilke frister som måtte overholdes for å være sikker på at meldingen skulle bli behandlet og registrert innen årsskiftet. (Pressemelding 4. mai, informasjon lagt ut 5. september og 1. desember.)

Vi mener på denne bakgrunn at det har vært gitt nok informasjon om reglene til at selskapene har kunnet innrette seg og få sendt inn meldingen innen fristen.

Klager hevder at meldingen må bli registrert fordi den var sendt inn før nyttår. Den 30. desember 2011 var en fredag og siste arbeidsdag i 2011. Klager kunne ikke forvente en behandlingstid på én dag og samme dag som meldingen ble innsendt. Meldingen er dermed kommet for sent til at den kunne bli registrert i Foretaksregisteret innen fristen. Det er meldingsansvarlig (selskapet) som selv skal sørge for at meldingen sendes inn i tide. Likebehandlings­hensyn tilsier også at det vil være urimelig å åpne for at denne påstanden skal kunne føre til fristutsettelse.

Reglene for signering av generalforsamlings- og styremøteprotokoller i aksjeloven
§§ 5-16 og 6-29 må også følges for at melding og vedlegg skal kunne registreres.  Etter
§ 5-16 (3) og § 6-29 (3) skal både generalforsamlings- og styremøteprotokoller være signert. I denne saken var ingen av protokollene signert korrekt etter aksjeloven. Klager skriver at det skyldes manglende kunnskaper om skanning. Likebehandlings­hensynet tilsier også her at det vil være urimelig å åpne for at manglende kunnskap om skanning av dokumenter skal kunne føre til fristutsettelse. Meldingen var derfor mangelfull, og det ville uansett ikke vært tid nok til å rette opp meldingen og få den registrert innen fristen. 

Vedtak
I medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Foretaksregisterets vedtak av 21. januar 2012 opprettholdes.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28, tredje ledd.