Likestillingsloven

Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser