Høring om forlengelse av regelverk for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under utbruddet av covid-19

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å forlenge forskrift 6. mars 2020 nr. 239 om tiltak for å sikre forsyningen av legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr som følge av utbruddet av koronaviruset.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.12.2020

Vår ref.: 20/5385

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å forlenge forskrift 6. mars 2020 nr. 239 om tiltak for å sikre forsyningen av legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr som følge av utbruddet av koronaviruset.

 

I tillegg foreslår departementet at forskrift 27. mai 2020 nr. 1082 om virksomheter som omfattes av helseberedskapsloven som følge av utbruddet av covid-19 forlenges. I henhold til forskriften omfattes bandasjister, tilvirkere og andre omsettere av medisinsk utstyr, personlig verneutstyr og medisinske næringsmidler skal omfattes av helseberedskapsloven.

 

Departementet foreslår at begge forskriftene forlenges til 1. juli 2021, og da som én forskrift. Som følge av dette foreslås enkelte språklige tilpasninger i forskriftens tittel.

 

Forslaget sendes på kort høring for å kunne være på plass innen 1. januar 2021 når de to nevnte forskriftene opphører.

 

Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert

 

Høringsfristen er 7. desember 2020.

 

Med hilsen

 

 

Jan Berg (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Katrine S. Edvardsen Espantaleón

seniorrådgiver

Departementene
De fylkeskommunale eldrerådene
Folkehelseinstituttet
Forbrukerrådet
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Helsedirektoratet
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
Landets fylkesmenn
Landets pasient- og brukerombud
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudsmannen
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Sysselmannen på Svalbard
Landets fylkeskommuner
Landets kommuner
Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak
Akademikerne
Allmennlegeforeningen
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Bandasjistenes næringspolitiske utvalg
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Kreftforeningen
KS
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legemiddelgrossistforeningen
Legemiddelindustrien
Legemiddelparallellimportørforeningen
Melanor
Mental Helse Norge
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handikapforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Farmasøytisk Selskap
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk Pasientforening
Norsk Psykologforening
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Parat Helse
Pårørendealliansen
Pårørendesenteret
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Unio
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)