Lofotens fastlandsforbindelse - anmodning om statlig godkjenning av reguleringsplan

VEDLEGG

Samferdselsdepartementet

Saksbehandler: Laila I. Vestby

Vår ref.: 02/387 432.1/16

Vår dato.: 24.06.02

Miljøverndepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 OSLO

VEDLEGG

VEDLEGG

Lofotens fastlandsforbindelse – anmodning om statlig godkjenning av reguleringsplan

Stortinget gikk ved behandling av St.meld. nr. 53 (1997-98) Lofotens fastlandsforbindelse inn for at nordre trasé skulle legges til grunn ved planlegging av videreføringen av Lofotens fastlandsforbindelse (LOFAST) øst for Raftsundet. Denne traséen går gjennom tre kommuner; Lødingen, Hadsel og Kvæfjord.

I forbindelse med Stortingets behandling av St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011 la et flertall i samferdselskomitéen til grunn at videreføringen av LOFAST skulle starte så raskt som mulig i perioden 2002-2005, og at det skulle legges opp til sammenhengende og rasjonell gjennomføring av hele prosjektet. Flertallet gikk videre inn for at det skulle settes av 500 mill. kr til LOFAST i perioden 2002-2005.

Lokalt reguleringsplanarbeid

Statens vegvesen Nordland har utarbeidet forslag til reguleringsplaner for parsellene gjennom de tre berørte kommunene for vedtatt trasé for LOFAST. Lødingen og Kvæfjord kommune har godkjent regulerings- planene for sine kommuner. Hadsel kommunestyre har i møte den 13.09.01 gjort vedtak om å ikke godkjenne forslaget til reguleringsplan for E10 Raftsundet øst – Ingelsfjordeidet gjennom Hadsel kommune. Kommunestyret begrunnet sitt vedtak bl.a. med at prosjektet er unødvendig dyrt, det finnes rimeligere traséalternativer, prosjektet avløser ingen ferjer, prosjektet gir ikke vegutløsning til noen bosettinger, prosjektet gir alvorlige naturinngrep og prosjektet vil svekke næringslivet i Lofoten og Vesterålen.

Med bakgrunn i Hadsel kommunestyres vedtak knyttet til regulerings- planen for LOFAST, anmodet Statens vegvesen Nordland Vegdirektoratet i brev av 21.12.01 om statlig godkjenning av forslag til reguleringsplan for E10 Raftsundet øst – Ingelsfjorden i Hadsel kommune, jf. vedlegg.

Vegdirektoratets vurdering og anbefaling

Vegdirektoratet støtter Nordland vegkontors anmodning om statlig reguleringsplan av LOFAST-parsellen gjennom Hadsel kommune; Raftsundet øst – Ingelsfjordeidet, jf. vedlagte brev fra Vegdirektoratet av 05.02.02. Vegdirektoratet viser i den sammenheng til den omfattende og langvarige prosessen som ligger bak valg av trasé for LOFAST.

Vegdirektoratet viser videre til begrunnelsen for Hadsel kommunestyres vedtak, der det kan synes som om uenighet om vedtatt trasé ligger til grunn for vedtaket. Vegdirektoratet mener at de forhold kommunestyret legger til grunn for sitt vedtak i all hovedsak er vurdert gjennom plan- og konsekvensutredningsprosessen som ledet fram til fylkesplanvedtak, Stortingets behandling av St.meld. nr 53 (1997-98) Lofotens fastlandsfor- bindelse og Miljøverndepartementets godkjenning av fylkesdelplanen.

Vegdirektoratet viser også til at kommunestyret i sin begrunnelse for vedtaket peker på at prosjektet er unødvendig dyrt og at det finnes trasé- alternativer som er rimeligere, om lag 300 mill. kr, enn vedtatt trasé. Vegdirektoratet antar at kommunestyret da sikter til en variant av Sigerfjordalternativet som Norges Naturvernforbund og Den norske turistforening har presentert. Vegdirektoratet viser til at Sigerfjord- alternativet ble utredet i den ordinære plan- og konsekvensutrednings- prosessen.

Vegdirektoratet legger imidlertid til grunn at det traséalternativet Hadsel kommunestyre sikter til ikke er rimeligere eller vil gi større samfunns- nytte enn de alternativene fylkestinget og Stortinget har behandlet. Dette med bakgrunn i beregninger foretatt av Statens vegvesen i Nordland. Vegdirektoratet er dermed av den oppfatning at saken ikke er tilført noe nytt som skulle tilsi en ny vurdering av alternativene.

Samferdselsdepartementets vurdering og tilrådning

Samferdselsdepartementet vil innledningsvis vise til at statlige planvedtak etter plan- og bygningsloven er en unntaksregel som bare skal brukes i spesielle tilfeller der gjennomføring av viktige statlige eller fylkes- kommunale utbyggings-, anleggs- eller vernetiltak gjør det nødvendig, eller når andre samfunnsmessige hensyn tilsier det. Bruk av statlig plan ved vegtiltak er etter kriterier fastsatt av Samferdselsdepartementet og Miljøverndepartementet aktuelt når det er klare motsetninger mellom viktige statlige eller regionale interesser og kommunale interesser, eller når det i planprosessen oppstår tilsvarende forhold som gjør at planleggingen forsinkes.

Samferdselsdepartementet er av den oppfatning at i prinsippet bør statlige planvedtak brukes restriktivt. Primært hadde derfor departementet forhåpninger om at nødvendige planvedtak for LOFAST ville framkomme gjennom ordinære lokale reguleringsplanprosesser, og at prosjektet dermed hadde nødvendig lokalpolitisk forankring. Samferdselsdeparte- mentet tar imidlertid Hadsel kommunestyres vedtak knyttet til forslag til reguleringsplan for E10 Raftsundet øst – Ingelsfjordeidet til etterretning.

Departementet ser Vegdirektoratets poeng om at valg av trasé for videreføringen av LOFAST øst for Raftsundet har framkommet gjennom en omfattende og langvarig planprosess. Departementet har også merket seg at Vegdirektoratet legger til grunn at det ikke skal ha framkommet nye momenter i denne saken som skulle tilsi en ny vurdering av traséalternativer. Det at LOFAST også er et prosjekt på stamvegnettet, et prosjektet med betydelig regional interesse og et prosjekt der Stortinget har lagt betydelige føringer bl.a. knyttet til trasévalg, anleggsstart og budsjettramme i planperioden 2002-2005 tilsier at framdriften i prosjektet nå bør sikres gjennom statlig godkjenning av reguleringsplanen gjennom Hadsel kommune. Samferdselsdepartement viser også til Stortingets nylige behandling av St.prp. nr. 60 (2001-2002).

Med bakgrunn i ovennevnte anmoder Samferdselsdepartementet Miljøverndepartementet om at departementet med hjemmel i plan- og bygningsloven §18 godkjenner reguleringsplanen for parsellen E10 Raftsundet øst – Ingelsfjordeidet knyttet til LOFAST i Hadsel kommune.Vi ber om at vedleggene til dette brevet returneres til Samferdselsdeparte- mentet etter at Miljøverndepartementet har ferdigbehandlet saken.

Med hilsen

Knut Rønning e.f.

Ola BrattegardVedlegg


Gjenpart u/kopi:

Vegdirektoratet
Statens vegvesen Nordland
Hadsel kommune