Loomis Norge AS – valutavirksomhet

Loomis Norge AS gis tillatelse til å drive ervervsmessig omsetning av utenlandske betalingsmidler. Tillatelsen gis med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 4a-1 tredje ledd.

 

Advokatfirmaet Gram, Hambro & Garman
Kjetil Vågen

Rådhusgaten 5b

0151 Oslo

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

05/2635 CW

21.06.2007


Loomis Norge AS – valutavirksomhet


Det vises til brev fra Dem på vegne av Loomis Norge AS til Kredittilsynet 12. april 2007, brev fra Kredittilsynet 16. april 2007 til Finansdepartementet, samt til tidligere korrespondanse.

 

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 4a-1 tredje ledd gjør Finansdepartementet unntak fra samme lovs § 4a-1 første ledd slik at Loomis Norge AS kan drive ervervsmessig omsetning av utenlandske betalingsmidler som beskrevet i søknadene 21. juni 2005 og 1. juli 2005 med de endringer som er beskrevet i brev 12. april 2007. Det er forutsatt at den helt sentrale virksomhet for Loomis Norge AS er kontanthåndtering, dvs. henting og telling av valuta, og at omsetning av valuta vil utgjøre en liten del av virksomheten.   

 

Finansdepartementet legger vekt på at oppgjør for valuta, gjennom det samarbeidet Loomis har inngått med Fokus Bank, skal gjennomføres av banken direkte til og fra kundenes bankkonti. Departementet legger til grunn at denne ordningen begrenser risikoen for hvitvasking og at den vil ivareta det sentrale hensynet til forsvarlig identitetskontroll gjennom de krav om dette som kundenes banker er underlagt.

 

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland  e.f.

ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim

avdelingsdirektør

Gjenpart:          Kredittilsynet