Lov om krigspensjon for militærpersoner.

Arbeids- og sosialdepartementet

LOV 1946-12-13 nr 21: Lov om krigspensjonering for militærpersoner.

Denne loven gjelder pensjonering av militærpersoner som har fått mén som følge av skade eller sykdom som de er påført under tjenstgjøring i krig. Likeså omfatter loven pensjonering av etterlatte til militærpersoner som er død av skade eller sykdom de er påført under tjenestgjøringen.

Se loven på lovdata.no