M-10/1993 - Rundskriv om nye bestemmelser for transport av levende dyr til EF

(22.01.1993)

Rundskriv
M-10/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/00965

22.01.1993

Til

alle veterinærer mfl.

Rundskriv om nye bestemmelser for transport av levende dyr til EF

Bestemmelsene i EF direktiv 91/628/EØF om beskyttelse av dyr under transport gjelder også for dyr som innføres fra tredjeland. Norge vil for rettsakter vedrørende dyrevern være tredjeland også etter at EØS-avtalen trer i kraft.

Innførsel, transitt og transport av levende dyr fra tredjeland til og gjennom Fellesskapets område krever at eksportøren og/eller importøren skriftlig forplikter seg til å oppfylle direktivets krav og har truffet foranstaltninger for å overholde disse. Det er derfor nødvendig at dyr fra tredjeland ved ankomst til medlemsland i EF ledsages av en erklæring tilsvarende vedlagte (danske) modell.

Direktivet omfatter ikke reisendes transport av selskapsdyr i ikke-kommersielt øyemed.

Kopi av direktiv 91/628/EØF kan fås ved henvendelse til Landbruksdepartementet, Veterinæravdelingen.

Dette til orientering.

Med hilsen

Fritjov Vigerust e.f.
underdirektør

Gunnar Hagen
veterinærinspektør
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55