M-11/1998 - Investeringsstøtte til miljøtiltak Ny forskrift med kommentarer - kvoter for 1998

R-620 (26.05.1998)

Rundskriv
M-11/1998
R-620

Saksnr. 1998/01545

26. mai 1998

Til

Fylkesmennene og kommunene, Statens Landbruksbank.

Investeringsstøtte til miljøtiltak Ny forskrift med kommentarer - kvoter for 1998.

Innhold:

Ny forskrift om investeringsstøtte til miljøtiltak ( utgått)
Kvoter for 1998
Forvaltning av ordningen
Gjennomføring i 15197

Ny forskrift

Vedlagt oversendes ny forskrift for investeringsstøtte til miljøtiltak, fastsatt 22.05.98. Ordningen videreføres også i 1999.

I den nye forskriften er tilskudd til gjødsellager, silo og pressaftanlegg og mjølkeromsavløp fjernet. De er nå støtteberettigede innenfor BU-forskriften. Forskriften er gjennomgått med bakgrunn i innspill, høringsuttalelser, evalueringsrapport og annet erfaringsmateriale. Den nye forskriften fremstår forøvrig i noe fornyet form og "lay out" og det er også foretatt enkelte formelle endringer i vilkår og betingelser. Det vises til vedlagte forskrift med kommentarer. Flere eksemplarer av forskriften (M-0638) kan bestilles fra Statens Trykksaksekspedisjon, tlf 22 24 98 60.

Midler for 1998 - fylkeskvoter :

Det er avsatt 30 mill kr til investeringsstøtte til miljøtiltak for 1998, herav inntil 5 mill kr til ordningen med erosjonsforebyggende tiltak (NVE/Landbruksbanken). Midlene skal dekke både tilskudd og investeringslån til miljøtiltak i jordbruket. Kvote for det enkelte fylke for 1998 er som følger (i mill kroner)

Fylke

Mill kr

Fylke

Mill kr

Østfold

2,0

Rogaland

3,0

Akershus og Oslo

2,0

Hordaland

1,0

Hedmark

2,0

Sogn og Fjordane

1,0

Oppland

1,0

Møre og Romsdal

2,0

Buskerud

1,0

Sør‑Trøndelag

1,0

Vestfold

1,0

Nord‑Trøndelag

2,0

Telemark

1,0

Nordland

1,0

Aust‑Agder

0,5

Troms

0,5

Vest‑Agder

0,5

Finnmark

0,5

   

Sum

23,0

Vi gjør oppmerksom på at denne kvoten skal dekke både tilskudd og investeringslån, og at de enkelte fylker må påse at kvoten ikke overskrides. Inndratte midler for hvert enkelt fylke i 1998 vil som en overgangsordning bli overført til det samme fylkets ramme for BUordningen, tradisjonelt jordbruk, jfr rundskriv M-8/98. Det er holdt tilbake noe midler som kan fordeles senere etter behov. Vennligst gi beskjed dersom tildelt kvote ikke samsvarer med behovet, enten det er for mye eller for lite. Frist for dette settes til 1.10.1998.

Forvaltning av ordningen:

I forbindelse med jordbruksoppgjøret i 1997 er tilskuddsordningen omtalt i St.prp. nr 70, med bl.a. bestemmelser om de endringer som nå er gjennomført. Det ble pekt på at ordningen omfatter en rekke tiltak der formålet er ressursbevaring og reduksjon av erosjon, arealavrenning og forurensning. En ønsket videreføring av ordningen med vekt på miljøplantinger og landskapstiltak. Det er ønske om økt satsing på fangdammer, vegetasjonssoner og erosjonssikring. En må også forvente økt satsing på vedlikehold av hydrotekniske anlegg etter hvert som disse eldes. Jordforsk har for tiden et prosjekt hvor slike forhold undersøkes nærmere.

Informasjonsmateriell om miljøplantinger og økologiske rensetiltak er under utarbeidelse og forventes ferdig i nær fremtid. Informasjonsmateriellet bør legges til grunn for planlegging og gjennomføring av tiltak.

Det er viktig å finne frem til enkle og effektive løsninger. Kostnadseffektivitet må fortsatt legges til grunn for innvilgning av tilskudd. Tilskudd bør ikke gis til anlegg i områder hvor det normalt ikke er forurensningsproblemer eller hvor utbedring av slike anlegg ikke vil bidra effektivt til å oppnå forbedringer av vannkvaliteten. Denne siste forutsetningen gjelder ikke miljøplantinger, hvor også andre kriterier er viktig. Det bør ikke gis pålegg om kostbare investeringer på bruk der drifta ventes nedlagt eller omlagt i nær fremtid. Innsatsen på slike bruk bør begrenses til å motvirke alvorlige forurensningsproblemer.

Kommunen skal følge opp tiltak som mottar støtte og kontrollere at vilkårene overholdes og fylkesmannen skal føre kontroll, jfr § § 19 og 20 med kommentarer.

Under jordbruksoppgjøret i 1997 ble det påpekt at det har vært en viss stagnasjon i utviklingen for deler av miljøarbeidet. For å bringe miljøarbeidet videre ble det enighet om å satse på områdetiltak, dvs en mer samordnet vektlegging av aktuelle tiltak i prioriterte områder. Det er satt av midler til å støtte lokalt engasjement og initiativ i denne sammenheng. Landbruksdepartementet vil orientere nærmere om dette i et eget rundskriv. Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket vil kunne være ett av flere aktuelle virkemidler innenfor jordbruket som kan inngå i områdetiltak. I den grad det blir aktuelt å prioritere mellom tiltak på ordningen med investeringsstøtte til miljøtiltak bør det gis prioritet til søknader som omfattes av områdetiltaksarbeidet. Men også søknader fra bruk utenom slike prioriterte områder må komme i betraktning for støtte.

Under jordbruksoppgjøret i 1997 ble det nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å gå gjennom AK-tilskuddet med spesiell vekt på kulturlandskapskravene. Arbeidsgruppas anbefalinger er drøftet i jordbruksoppgjøret i 1998, jfr St.prp nr 67 (1997-1998) Som en oppfølging av gruppas forslag irmføres det et nytt krav om avsetning av minimum 2 meters kantsone mot vassdrag med årssikker vannføring og kanaler med og uten årssikker vannføring. I denne sammenheng er det også enighet om at jordbruksarealer som avsettes til kantsoner, samt jordbruksarealer som avsettes til fangdammer og miljøplantinger, fortsatt skal inngå i arealgrunnlaget for AK-tilskuddet. Vi gjør oppmerksom på at den endelige avgjørelse om jordbruksoppgjøret skjer i forbindelse med Stortingets behandling av oppgjøret.

Investeringsstøtte til miljøtiltak 1997

Tabell I : Fordeling på deltiltak Løyvd tilskudd for hele landet. (Tall i parantes gjelder foregående år, dvs 1996) :

Type tiltak

Antall

 

Tilskudd i 1000 kr

 

i %

 

Gjødsellager

1406

(962)

67246

(42591)

69,9

(59,0)

Mjølkeromsavløp

36

(46)

142

(157)

0,2

(0,2)

Silo‑ og pressaftanlegg

776

(567)

17218

(11893)

17,9

(16,5)

Låvetørkeanlegg

135

(177)

5299

(5414)

5,5

(7,5)

Hydrotekniske anlegg

166

(234)

2345

(3495)

2,4

(4,9)

Opps.anlegg veksthus

10

(8)

403

(255)

0,4

(0,4)

Leplanting

50

(41)

2607

(6828)

2,7

(9,5)

Vegetasjonssoner

10

(2)

200

(7)

0,2

(0,01)

Fangdammer ol

14

(20)

725

(1473)

0,8

(2,0)

Sum

2603

(2057)

*96 186

(72114)

100

(100)

Tabell II : Oversikt over løyvd tilskudd, investeringslån og rentelån (i 1000 kr)

Fylke

Tilskudd

Investeringslån

Rentelån

Østfold

4001

276

0

Akershus og Oslo

4497

391

0

Hedmark

9805

1 034

673

Oppland

4401

517

179

Buskerud

2549

159

95

Vestfold

981

121

0

Telemark

2089

516

0

Aust‑Agder

1476

91

0

Vest‑Agder

1 171

117

0

Rogaland

11 187

1681

659

Hordaland

8214

724

378

Sogn og Fjordane

9058

1 012

639

Møre og Romsdal

8520

1 589

1 083

Sør‑Trøndelag

7250

734

128

Nord‑Trøndelag

17541

3020

1 025

Nordland

4534

1 103

1 159

Troms

2086

432

634

Finnmark

941

253

915

Sum

*100 301

13771

7567

* Sum tilskudd fordelt på deltiltak er noe mindre enn totalt løyvd tilskudd fordi tilleggsløyvinger ikke blir fordelt på deltiltak i dataprogrammet.

Statens Landbruksbank har ansvar for forvaltning og administrasjon av investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket. Statens Landbruksbank vil orientere om nødvendige administrative forhold. Spørsmål av forvaltningsmessig karakter skal rettes til Statens Landbruksbank.

Gjennomføring i 1997

11997 ble det løyvd nær 100,5 mill kr i tilskudd til nye planer. Det ble videre løyvd 13,7 mill kr i investeringslån og ca 7,5 mill kr i rentebærende lån til miljøtiltak. Det ble utbetalt ca 67 mill kr i tilskott og inndratt 19,7 mill kr. Pr 1. 1. 1998 hviler det et ansvar på ordningen på nesten 192 mill kr. Det vises til tabell I og II på siste side med fordeling av løyvd tilskott på deltiltak og med fylkesvis fordeling av midler til ordningen, inkl. rentelån til miljøtiltak.

Tilskudd til erosjonsforebyggende tiltak.

Det avsettes inntil 5 mill kr av bevilgningen til investeringsstøtte til miljøtiltak som skal forbeholdes eventuelle søknader etter ordningen med tilskudd til erosjonsforebyggende tiltak, dvs tiltak som hindrer erosjon, utgraving, oversvømmelse mm. Det er en forutsetning at planer for tiltakene utarbeides i samarbeid med NVE. Søknader avgjøres av Statens Landbruksbank etter innstilling fra kommune og fylkesmann. Forskrift for ordningen er gitt av Landbruksdepartementet 16.7.1990. Det ble ikke løyvd midler til slike tiltak i 1997.

Postering - Rapportering.

Fylkesmannen løyver tilskudd og investeringslån av tildelt kvote. Tilskudd utbetales fra Fylkesmannen og posteres på Landbrukets utviklingsfond (LUF), kontonr 810340-02-01 Tekniske miljøtiltak. SLB skal postere investeringslån på LUF, kontonr 8 10340-07-01, jfr oppdatert kontoplan for LUF gjeldende fra 1. 1.96. Investeringslån og ordinært rentebærende lån administreres etter retningslinjer gitt av Statens Landbruksbank.

Fylkesmannen skal innen 15. januar 1999 sende årsrapport til Statens Landbruksbank for innvilgning, utbetaling og inndragning av tilskudd fordelt kommunevis (TR08) og på deltiltak (TR82). Fylkesmennene bør samtidig anslå behov for midler for 1999.

Med hilsen

Gabriella Dånmark
avedlingsdirektør

   
   

Ragnar Mjelde
underdirektør

Saksbehandler Johan Kollerud