M-11/2000 - Vedr forskrift om avgift til fremme av fellestiltak for skogbruket

R-814 (28.04 2000)

Rundskriv
M-11/2000
R-814

Saksnr. 1999/03555

28.april 2000

Link til Forskriften om
Link til Skogmeldingen (St.meld. nr. 17 (1998-99)

 

Fylkesmennenes landbruksavdelinger
Norges Skogeierforbund
Skogeierforeningene
Norskog

Vedr forskrift om avgift til fremme av fellestiltak for skogbruket

Landbruksdepartementet har den 5. april 2000 fastsatt ”Forskrift om avgift til fremme av fellestiltak for skogbruket”. Noen eksemplarer av forskriften og dette rundskriv følger vedlagt.

Avgiften har sin bakgrunn i St.meld.nr. 17 (1998-99) Verdiskaping og miljø – muligheter i skogsektoren (Skogmeldingen). Regjeringen foreslo i meldingen å innføre en slik avgift på skogsvirke, se særlig kap. 9.6, med hjemmel i lov av 9. november 1956. Stortinget sluttet seg til Regjeringens forslag, jf. Innst.S.nr. 208 (1998-99). Avgiften skal i første rekke finansiere forsknings- og utviklingstiltak i skogbruket.

Innføring av avgiften er en 5-årig prøveordning, og trer i kraft fra 1. juli 2000. I oppgjøret med selger (skogeier) skal første kjøper, for skogsvirke som er omsatt (innmålt) fra og med denne dato, sette av en avgift på kr. 0,50 pr. fastkubikkmeter. Avgiftens størrelse vil bli vurdert hvert år. Innkrevingen av avgiften vil skje på den måten at Skogtiltaksfondet sender krav om innbetaling til de kjøpere som for hvert halvår til sammen skylder kr. 50,- eller mer i avgift.

Kjøper kan trekke avgiften i oppgjøret med selger, og spesifisere avgiften på oppgjørs-dokumentet. Den enkelte kjøper står imidlertid fritt til å finansiere avgiften på annen måte.

Avgift som er trukket i tømmeroppgjøret med selger vil ikke bli registrert i skogavgifts-regnskapet, og således heller ikke spesifisert på kontoutskriften vedrørende skogavgift.

For nærmere detaljer om den nye avgiftsordningen vises det til forskriftens bestemmelser.

Det er nå viktig at alle kjøpere av skogvirke får en direkte orientering om den nye avgiften. Departementet ber om at fylkesmennenes landbruksavdelinger orienterer videre til kommunene, og til alle kjente kjøpere av skogsvirke i fylket. Departementet skal også be om at skogeierorganisasjonene er behjelpelige med å spre kunnskap om den nye avgiften.

Spørsmål om ordningen generelt og avgiftsgrunnlaget spesielt kan rettes til fylkesmennenes landbruksavdelinger. Spørsmål om selve innkrevingen kan rettes til Skogtiltaksfondets sekretariat, som er Norges Skogeierforbund.
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55