M-1/1993 - Avløserordningene for ferie/fritid og sykdom m.v - ang. forskriftene for refusjonsperioden 1993

(13.01.1993)

Rundskriv
M-1/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/00067

13.01.1993

Til

alle landbrukskontor og fylkeslandbrukskontor, Jordbruksetaten

Avløserordningene for ferie/fritid og sykdom m.v - ang. forskriftene for refusjonsperioden 1993

Endringer eller nye bestemmelser er merket i forskriftene. Kun enkelte endringer er derfor omtalt nærmere i rundskrivet.

Fylkeslandbrukskontoret kan gi dispensasjon fra forskriftene etter retningslinjer fra departementet der det er særskilt fastsatt i forskriftene. Retningslinjene er tatt inn i dette rundskrivet.

Departementet har fått henvendelser vedrørende avslag på søknad om avløser­refusjon som følge av avslag på søknad om produksjonstillegg pr. 31.07 og 31.12.92 (f.eks. søker som pr. 31.07 har minst 40% av jordbruksarealet ute av drift). Problemstillingen kan også gjelde bruker som ikke søkte pr. 31.07.

Etter forskrift om refusjon av avløserutgifter for ferie og fritid, § 3 punkt 1, skal brukeren og bruket fylle vilkårene i den generelle forskriften om produksjons­tillegg i jordbruket. Videre skal det maksimale refusjonsbeløpet pr. bruk fastset­tes på grunnlag av årsverktallet for dyreholdet på bruket pr. 31.12. (jfr. først­nevnte forskrift § 4 punkt i a>.

Dvs, dersom søker ikke tilfredsstiller kravene i generell forskrift, er det i henhold til forskriftene ikke anledning til å refundere avløserutgifter for 1993, selv om sø­ker inneværende avløserår (pr. 31.07.93) tilfredstiller kravene i generell forskrift.

Forskrift om refusjon av avløserutgifter for ferie og fritid Endringer

§ 2 punkt 3 c. Felles drift:

Avløsningsformen felles drift omfatter nå bare mer omfattende samdrift. Brukere som har andre samarbeidsavtaler, kan heretter ikke få godkjent denne avløsningsformen.

§ 3 punkt 1 tredje ledd:

Pelsdyrholdere kan få dispensasjon fra kravene til bruk. Det er ikke noe vilkår for slik dispensasjon at pelsdyrproduksjonen er hovedinntektskilde og heller ikke er 1,5 årsverk øvre grense for maksimalt refusjonsbeløp. Bestemmelsen i generell forskrift om at dispensasjon ikke kan gis dersom produksjonen utgjør mer enn 2,0 årsverk, er også fjernet.

§ 3 punkt 3 b:

“Landbruksnemnda” er endret til “fylkeslandbrukskontoret”. Muligheten for å godkjenne person over 70 år som avløser, er begrenset. Dette er omtalt neden­for under retningslinjer for å gi dispensasjon.

§ 4 punkt 1 b:

I første ledd er det skrevet feil årstall. Korrekt tekst skal være “ i tidsrommet 1.1.- 30.09.93 “.

For brukere som øker husdyrproduksjonen med 0,5 årsverk eller mer, er bestem­melsene vesentlig forenklet.

Retningslinjer for å gi dispensasjon fra forskriften

§ 3 punkt 3 b:

Fylkeslandbrukskontoret kan kun i særskilte tilfelle godkjenne person over 70 år som avløser. Dette bør bare gjøres når det ikke er mulig å skaffe annen avløser. Det må foreligge bekreftelse fra avløserlaget og arbeidskontoret om at det ikke har vært mulig å skaffe tilveie kvalifisert avløser.

Særskilt søknad om godkjenning må fremmes av søker. Godkjenning skal forelig­ge før avløsning starter. Søknad om godkjenning behandles av landbrukskontoret som gir tilråding og oversender saken til fylkeslandbrukskontoret for avgjørelse.

Intensjonen med denne bestemmelsen er bl.a. begrunnet i situasjonen på arbeids markedet.

Forskrift om refusjon av avløserutgifter ved sykdom m.m.

Fortolkning av § 3 punkt 2 e:

Som repetisjonsøvelse/heimevernsøvelse/sivilforsvarsøvelse kan også pålagt kurs godkjennes. lnnkalling skal være hjemlet i lov. Dokumentasjon kreves.

Fortolkning av § 4 punkt 3 a:

Trekk for utbetalt engangsstønad regnes ut ved at engangsstønaden deles på antall uker som søkeren kan få refusjon for (35 eller 44). En har dermed bereg­net trekket for “hel uke”. For “enkelte dager” deles trekket for hel uke på 5.

Endringer

§ 3 punkt 3 d:

Her gjelder samme forhold som for ferie og fritid. Bestemmelsen er nærmere omtalt nedenfor under retningslinjer for å gi dispensasjon.

§ 4 punkt 1. Maksimalt refusjonsbeløp:

Tidligere bestemmelser vedrørende endring av refusjonsbeløp som følge av endring i produksjonsomfang, er fjernet.

Årsverktall skal (til enhver tid) være det samme som gjelder for avløserordningen for ferie og fritid (jfr. § 2 andre ledd).

§ 4 punkt 2 c:

Tidligere særbestemmelser for utbyggingsbruk er fjernet.

Retningslinjer for å gi dispensasjon fra forskriften

§ 3 punkt 2 a: (endret)

Fylkeslandbrukskontoret kan gjøre unntak fra kravet om at brukeren må være friskmeldt i minst ett år, før det kan ytes ny refusjon på grunn av den samme sykdommen, når det inntreffer epidemiske kortvarige sykdommer som forkjølelse, influensa ol.

Dispensasjon kan også innvilges for en kortere periode foran, under og etter operasjon, når bruker ikke er friskmeldt pga. ventekø for operasjon. Det er videre en forutsetning at søkeren bare i liten utstrekning har benyttet avløserordningen ved sykdom i ventetiden. Ventetiden regnes fra og med sykemeldingstidspunktet (jfr. forskriften) og ett år framover. Brukere som får 75% eller mer attførings­hjelp, kommer ikke inn under denne bestemmelsen.

Refusjonsperioden bør ikke forlenges med mer enn 2 måneder.

§ 3 punkt 2 b:

Fylkeslandbrukskontoret kan gjøre unntak fra kravet om at mora har vært minst 6 måneder i arbeid som bruker de siste 10 månedene.

Mora trenger ikke formelt være bruker, men det stilles krav om at hun reelt har arbeidet på bruket i minst 6 måneder. Kravet om minst 6 måneder kan også fra­vikes i særlige tilfelle dersom det har vært brukerskifte og bruket har meget an­strengt økonomi. Det forutsettes at mora ikke har hatt arbeid utenfor bruket som gir rett til fødselspenger, og at det bare er kort tid som mangler på 6 måneder.

§ 3 punkt 2 c. Dødsfall:

Fylkeslandbrukskontoret kan forlenge refusjonsperioden i tilfelle barn må fullføre skolegang før de selv kan ta over driften, eller dersom gjenlevende ektefelle­/samboer må ta hånd om barn under 2 år, eller i lignende tilfeller.

Unntak bør kun gis der bruket er eller vil bli viktigste levevei for gjenlevende.

Refusjonsperioden bør ikke forlenges med mer enn 2 måneder.

§ 3 punkt 2 d:

Fylkeslandbrukskontoret kan gjøre unntak fra bestemmelsen om at det for hver av foreldrene kan refunderes utgifter til leie av avløser for inntil 10 dager pr. år (20 dager for enslige), når foreldre må følge barn til sykehus.

Dispensasjon kan gis der det kan være fare for barnets liv. Dispensasjon bør ikke gis for mer enn 50 dager for enslige og samla for begge foreldrene.

§ 3 punkt 3 d:

Fylkeslandbrukskontoret kan kun i særskilte tilfelle godkjenne person over 70 år som avløser. Dette bør bare gjøres når det ikke er mulig å skaffe annen avløser. Det må foreligge bekreftelse fra avløserlaget og arbeidskontoret om at det ikke har vært mulig å skaffe tilveie kvalifisert avløser.

Særskilt søknad om godkjenning må fremmes av søker. Ved svkdomsavløsning skal søknad om godkjenning foreligge innen 14 dager etter svkemeldingstids­ounktet. Søknad om godkjenning behandles av landbrukskontoret som gir tilråding og oversender saken til fylkeslandbrukskontoret for avgjørelse.

Intensjonen med denne bestemmelsen er bl.a. begrunnet i situasjonen på arbeidsmarkedet.

§ 5 punkt 1:

Fylkeslandbrukskontoret kan gjøre unntak fra søknadsfristen i tilfelle søker ikke har vært i stand til å ta vare på sine interesser på grunn av en vanskelig livssi­tuasjon.

Søker må dokumentere at skatt og arbeidsgiveravgift er betalt.

§ 5 punkt 4:

Dersom en søker har spesielt dårlig økonomi, kan fylkeslandbrukskontoret utbetale forskudd. Brukeren må dokumentere at han/hun har hatt reelle utgifter tilsvarende det beløp som søkes forskuttert, før utbetalingen skjer.

Med hilsen

Martin Holtung

Aase Storhaug

Saks behandler: Konsulent Freddy StrømmenØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55