M-1/1994 - Avløserordningene for ferie/fritid og sykdom m.v - ang. forskriftene for refusjonsperioden 1994

(10.01.1994

Rundskriv
M-1/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/00036

10.01.1994

Til

Fylkesmannens landbruksavdeling, Kommunen, Avløserlaget

Avløserordningene for ferie/fritid og sykdom m.v - ang. forskriftene for refusjonsperioden 1994

Endringer eller nye bestemmelser er merket i forskriftene. Kun enkelte endringer er derfor omtalt nærmere i rundskrivet. En har også foretatt en del redaksjonelle endringer slik at de to forskriftene er blitt mer lik mht. oppbygging. Dette for om mulig å gjøre det enklere å orientere seg i forskriftene.

Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra forskriftene etter retningslinjer fra departementet der det er særskilt fastsatt i forskriftene. Søknad om dispensasjon behandles av kommunen som gir tilråding og oversender saken til fylkesmannen for avgjørelse. Retningslinjene er tatt inn i dette rundskrivet.

Forskrift om refusjon av avløserutgifter for ferie og fritid

Endringer

§2

Tekst i tidligere § 2 punkt i (angående årsverktall) er flyttet til § 4 punkt 1.

Retningslinjer for å gi dispensasjon fra forskriften

§ 3 Punkt 3 b:

Fylkesmannen kan kun i særskilte tilfelle godkjenne person over 70 år som avløser. Dette bør bare gjøres når det ikke er mulig å skaffe annen avløser. Det må foreligge bekreftelse fra kommunen, avløserlaget og arbeidskontoret om at det ikke har vært mulig å skaffe tilveie kvalifisert avløser.

Særskilt søknad om godkjenning må fremmes av søker. Godkjenning skal foreligge før avløsning starter.

Dispensasjon kan gis for maksimalt 2 måneder.

Intensjonen med denne bestemmelsen er bl.a. begrunnet i situasjonen på arbeidsmarkedet.

Forskrift om refusjon av avløserutgifter ved sykdom m.m.

Fortolkning av § 3 Punkt 2 e:

Som repetisjonsøvelse/heimevernsøvelse/sivilforsvarsøveIse kan også pålagt kurs godkjennes. Innkalling skal være hjemlet i lov. Dokumentasjon kreves.

Fortolkning av § 3 Dunkt 2 b. femte ledd:

Svangerskap/fødsel (faren) Etter denne bestemmelsen kan faren få refundert avløserutgifter. Departementet har fått en del spørsmål der det vises til at fedre ønsker å benytte denne muligheten, og i tillegg søke om fødselspenger etter trygdelovens bestemmelser i 4 uker f.eks. etter at moras permisjonstid er over (jfr. trygdekontorets begrep «fedrekvote»). Fedre kan med en slik tilpassing få stønad for totalt 8 uker. Dette er imidlertid ikke tilsiktet.

Når fedre søker om avløserrefusjon for 4 uker skal vedkommende trekkes tilsvarende beløp som vedkommende vil få utbetalt i fødselspenger fra trygdekontoret.

Fortolkning av § 4 Punkt 4 a:

For beregning av trekk for utbetalt engangsstønad har en behov for en dagsats.

Denne finnes ved følgende formel:

totalt utbetalt engangsstønad/antall uker som søkeren kan få refusjon for (42 eller 52) 7

Trekk av syke-/fødselspenger for søker med stilling på deltid utenom bruket! Når arbeidsgiver betaler ut lønn i perioden søker er sykemeldt/har fødselspermisjon, er brutto lønn per dag å regne som «dagsats syke-/fødselspenger». Søker er ansvarlig for å framskaffe nødvendig dokumentasjon fra sin arbeidsgiver.

Endringer

§ 3 Punkt 2 a:

Punktet er forenklet idet en har fjernet tidligere bestemmelse om at refusjonen skulle avgrenses dersom det ikke var trolig at søker kunne fortsette å arbeide på bruket etter et sykdomstilfelle.

Tidligere bestemmelse om rutiner for søknad er flyttet til § 5.

Endringene i punkt 2 kan også sees i sammenheng med innføring av begrepet «kortere tidsrom» i formålsparagrafen. «Kortere tidsrom» er videre definert i § 2.

§ 3 punkt 2 e:

I bestemmelsens siste setning er følgende føyd til " /eller...». Dvs, også andre enn befal som får lønn skal avgrenses. Dette er tatt inn pga. flere henvendelser der det er vist til at også «menige» får lønn ut over de ordinære dagpengene.

§ 4 punkt i Refusjonsgrunnlag:

Teksten er flyttet fra § 2. Her er det lagt vekt på å få til lik struktur på de to forskriftene.

§ 4 punkt 2 Refusjonsbeløp:

Hva som kan refunderes, er nå presisert bedre. Begge forskriftene er formulert likt. Mht. feriepenger vises det også til dokumentasjonskravet i § 5 punkt 2.

§ 4 punkt 3 Redusert refusjon og § 4 punkt 4 Trekk i refusjonsbeløp:

Særskilt nevnes at tidligere bestemmelse sitert nedenfor er fjernet:

“Dersom søkjaren har, eller i dei siste 3 månadene før rett til refusjon oppsto, har hatt stilllng på deltid eller næringsverksemd på deltid utanom bruket, skal refusjonen reduserast tllsvarande. Fylkeslandbrukskontoret fastset reduksjonen.”

Denne endringen er bl.a. koblet til endring i § 4 punkt 4 a, der en nå skal trekke sykepenger eller fødselspenger søker kan få fra trygdekontoret. Dvs, en skiller ikke lenger på om utbetaling fra trygdekontoret gis på grunnlag av næringsinntekt eller lønnsinntekt utenom bruket eller andre kombinasjoner.

Merk forøvrig at trekkreglene i § 4 punkt 4 er betydelig endret, se forskriften. Departementet håper endringene gjør saksbehandlingen vesentlig enklere.

Retningslinjer for å gi dispensasjon fra forskriften.

§ 3 punkt 2 a:

Fylkesmannen kan gjøre unntak fra kravet om at brukeren må være friskmeldt i minst ett år, før det kan ytes ny refusjon på grunn av den samme sykdommen, når det inntreffer epidemiske kortvarige sykdommer som forkjølelse, influensa o.l..

Dispensasjon kan også innvilges for en kortere periode foran, under og etter operasjon, når bruker ikke er friskmeldt pga. ventekø for operasjon. Det er videre en forutsetning at søkeren i liten utstrekning har benyttet avløserordningen ved sykdom i ventetiden. Ventetiden regnes fra og med sykemeldingstidspunktet (jfr. forskriften) og ett år framover.

Refusjonsperioden bør ikke forlenges med mer enn 2 måneder.

Dersom bruker får 75% eller mer attføringshjelp, kan dispensasjon gis dersom søker er i følgende situasjon:

  • har en alvorlig sykdom, men med gode utsikter for å bli frisk. Dette forholdet må bekreftes av søkers lege.
  • har store økonomiske problem som følge av sykdommen. Det er en forutsetning at søkeren benytter advokathjelp eller annen økonomisk rådgiver for å rydde opp i sine økonomiske forhold (evt. for å få til en gjeldssanering).

I slike tilfelle kan fylkesmannen forlenge refusjonsperioden med inntil 6 måneder. Merk at det er fylkesmannens vurdering av økonomien til brukeren og brukeren sine evner og vilje til å rydde opp i de økonomiske forholdene som skal være avgjørende.

§ 3 punkt 2 b Svangerskap og fødsel:

Fylkesmannen kan gjøre unntak fra kravet om at mora har vært minst 6 måneder i arbeid som bruker de siste 10 månedene.

Mora trenger ikke formelt være bruker, men det stilles krav om at hun reelt har arbeidet på bruket i minst 6 måneder. Kravet om minst 6 måneder kan fravikes i særlige tilfelle dersom det har vært brukerskifte og bruket har meget anstrengt økonomi. Det forutsettes at mora ikke har hatt arbeid utenfor bruket som gir rett til fødselspenger, og at det bare er kort tid som mangler på 6 måneder.

§ 3 punkt 2 c Dødsfall:

Fylkesmannen kan forlenge refusjonsperioden i tilfelle barn må fullføre skolegang før de selv kan ta over driften, eller dersom gjenlevende ektefelle/samboer /partner må ta hånd om barn under 2 år, eller i lignende tilfeller.

Unntak bør kun gis der bruket er eller vil bli viktigste levevei for gjenlevende. Refusjonsperioden bør ikke forlenges med mer enn 2 måneder.

§ 3 punkt 2 d Sykdom hos barn:

Fylkesmannen kan gjøre unntak fra bestemmelsen om at det for hver av foreldrene kan refunderes utgifter til leie av avløser for inntil 10 dager pr. år (20 dager for enslige), når foreldre må følge barn til sykehus.

Dispensasjon kan gis der det kan være fare for barnets liv. Dispensasjon bør ikke gis for mer enn 50 dager for enslige og samla for begge foreldrene.

§ 3 punkt 3 b:

Fylkesmannen kan kun i særskilte tilfelle godkjenne person over 70 år som avløser. Dette bør bare gjøres når det ikke er mulig å skaffe annen avløser. Det må foreligge bekreftelse fra kommunen, avløserlaget og arbeidskontoret om at det ikke har vært mulig å skaffe tilveie kvalifisert avløser.

Særskilt søknad om godkjenning må fremmes av søker. Ved sykdomsavløsning skal søknad om godkjenning foreligge innen 14 dager etter sykemeldingstidspunktet.

Dispensasjon kan gis for maksimalt 2 måneder.

Vedrørende intensjon med bestemmelsen, se tilsvarende for ferie og fritid.

§ 4 punkt 3 b:

For å få refundert avløserutgifter må søker som får attføringspenger/uføretrygd være sykemeldt av andre grunner enn den som han eller hun får stønad for.

Fylkesmannen kan gjøre unntak fra dette kravet dersom søker får attføringspenger og dispensasjon fra avgrensningen på ett år, jfr. § 3 punkt 2 a, er gitt.

Utbetalte attføringspenger skal trekkes fra refusjonsbeløpet på samme måte som sykepenger/fødselspenger, jfr. § 4 punkt 4 a.

§ 5 punkt 1:

Fylkesmannen kan gjøre unntak fra søknadsfristen i tilfelle søker ikke har vært i stand til å ta vare på sine interesser på grunn av en vanskelig livssituasjon.

Søker må dokumentere at skatt og arbeidsgiveravgift er betalt.

Etter fullmakt

Martin Holtung

Aase Storhaug

Saksbehandler: Førstekonsulent Freddy StrømmenØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55