M-1/2001 - Industrikonsesjonsloven - delegasjon av oppfølgingsansvar

R-921 (Januar 2001)

Rundskriv
M-1/2001
R-921

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 999901 50021 DIV

Januar 2001

Til

Statens landbruksforvaltning og
fylkesmennene

Idustrikonsesjonsloven - delegasjon av oppfølgingsansvar

Ved lov 23.12.1994 nr. 79 om erverv av næringsvirksomhet ble bl.a. §§ 19 og 20 i lov av 14.12.1917 nr 16 opphevet. Loven trådte i kraft 01.01.1995. Kongens myndighet til å avgjøre søknader etter industrikonsesjonsloven § 20, jf. § 19, var i henhold til kongelig resolusjon av 11. januar 1978 pkt. 6 bokstav A pkt. 2 delegert til Industridepartementet for så vidt gjaldt søkere som skulle drive næringsvirksomhet på den eiendom det ble søkt konsesjon på. Dette gjaldt likevel ikke når eiendommen skulle brukes til bensin- eller servicestasjon m.v. Den myndighet Kongen for øvrig hadde etter § 20, jf. § 19, ble delegert til Landbruksdepartementet. i henhold til resolusjonens pk 6 bokstav A pkt.5 fikk videre Landbruksdepartementet myndighet til å avgjøre søknader etter lovens §§ 27, 35, 36, 37, 37 a og 39 der formålet med ervervet falt under departementets ansvarsområde.

Lov om erverv av næringsvirksomhet § 24 bestemmer bla. at de vilkår og forutsetninger som er fastsatt i konsesjoner meddelt av Industridepartementet, Næringsdepartementet, Olje- og Energidepartementet eller Nærings- og Energidepartementet med hjemmel industrikonsesjonsloven gjelder fortsatt, så langt de ikke er i strid med EØS-avtalen eller andre internasjonale Norge er forpliktet etter. Videre er det bestemt at departementet etter søknad kan oppheve
eller endre vilkår og forutsetninger som omtalt. Vilkår i forbindelse med konsesjoner gitt av Landbruksdepartementet er ikke nevnt her Departementet oppfatter det imidlertid som om dette har skjedd ved en inkurie Og legger til grunn at også vilkår satt ved konsesjoner meddelt av Landbruksdepartementet, fortsatt gjelder. Departementet har etter dette ansvar for å følge opp angjeldende
konsesjonssaker.

Industrikonsesjonslovens paragrafer 26 og 27 gjelder fortsatt og omhandler sanksjoner mot brudd på konsesjonsvilkår m.m. Bestemmelsene lyder:

§ 26
For overtredelse av vilkår som er satt for konsesjon i henhold til denne lov, kan Kongen fastsette en tvangsmulkt som påløper inntil forholdet er brakt i orden, eller forfaller for hver overtredelse. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg.
Dersom konsesjon er gitt på grunnlag av uriktige eller ufullstendige opplysninger om forhold av vesentlig betydning eller erververen overtrer fastsatte vilkår av vesentlig betydning, kan konsesjonen trekkes tilbake.
Blir konsesjonen trukket tilbake, skal det fastsettes en frist for innehaveren til å sørge for at eiendommen eller rettigheten blir overdratt til noen som lovlig kan erverve den. Oversittes fristen får § 32 tilsvarende anvendelse.

§ 27
Kongen kan etter søknad fra vedkommende erverver endre de betingelser som er fastsatt i en konsesjon meddelt etter denne lov eller tidligere lovgivning om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. Dog må endringen ikke gå utenfor de grenser som følger av de i denne lov oppstilte grunnregler for fastsettelse av konsesjonsbetingelser.

Kongens myndighet etter industrikonsesjonsloven § 26 første ledd er ikke delegert til Landbruksdepartementet. Pålegg om tvangsmulkt må etter dette avgjøres av Kongen.

Myndigheten etter lovens § 27 er som nevnt over delegert til Landbruksdepartementet i de sakene der formålet med ervervet faller inn under departementets ansvarsområde. Det følger av det forhold at Landbruksdepartementet hadde avgjørelsesmyndighet konsesjonsspørsmålet at departementet også har myndighet til å følge opp sakene i medhold av industrikonsesjonsloven § 26 andre og tredje ledd.

I henhold til delegasjonsbestemmelser av 30,05.2000, jf. tidligere delegasjonsbestemmelser av 19.06.1997, er det fylkesmannen som har myndighet til å følge opp bl.a. brudd på vilkår som er satt ved konsesjoner etter lov 31.05.1974 nr. 19 (konsesjonsloven), Statens landbruksforvaltning er klageorgan over avgjørelser tatt av fylkesmannen i disse sakene.
Departementet finner det hensiktsmessig at oppfølgingsansvaret for også industrikonsesjonsloven legge til de organer som er blitt delegert tilsvarende ansvar i medhold av konsesjonsloven 1974. Dette gjelder også endring av vilkår for konsesjon til tross for at det opprinnelige vedtaket er truffet av Landbruksdepartementet. De vurderinger som gjør seg gjeldende ved oppfølging av sakene etter konsesjonsloven av 1974, vil som hovedregel også gjelde ved tilsvarende vurderinger etter industrikonsesjonsloven. Det vises for så vidt til rundskriv M-23/1997.

Vedtak truffet av fylkesmannen etter de nevnte bestemmelsene kan påklages til Statens landbruksforvaltning.

De nye delegasjonsbestemmelsene trer i kraft straks.

Med hilsen

Kåre Selvik e.f.

   
   

Hugo Torgersen

Vedlegg
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55