M-12/1995 - Delegasjon av myndighet til å foreta helsemessig godkjenning av storfe og svin for inntak på avlsstasjon

R-376 (07.02.1995)

Rundskriv
M-12/1995
R-376

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1995/01192

9. februar 1995

Til

landets veterinærer, Norsk Rødt Fe og Norsvin

Delegasjon av myndighet til å foreta helsemessig godkjenning av storfe og svin for inntak på avlsstasjon

Landbruksdepartementet delegerer med dette til avisstasjonens stasjonsveterinær den myndigheten til å foreta helsemessig godkjenning av dyr for de tas inn på avlsstasjon som i § 2 forskrifter 4. juli 1989 om avlsstasjoner er tillagt departementet. Delegasjonen omfatter helsemessig godkjenning av storfe og svin og er gitt på følgende vilkår:

1. De til enhver tid gjeldende helsekrav for avlsdyr gitt av Landbruksdepartementet, skal legges til grunn for godkjenningen.

2. Dokumentasjon på at det enkelte dyret oppfylte de helsemessige kravene ved inntak skal oppbevares på avlsstasjonen i minst 12 måneder og til enhver tid være tilgjengelig for offentlig kontroll.

Med hilsen

Steinar Svanemyr
underdirektør

Marit Halleraker
underdirektør
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55