M-12/1998 - Forskrift om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer

R-619 (07.05.1998)

Rundskriv
M-12/1998
R-619

Saksnr. 1997/03753

7. mai 1998

Erstatter rundskriv M-35/96

Vedlegg: Forskrift om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer

Regler for økologisk landbruksproduksjon, gjelder fra januar 2001
Reglene i kapittel 3 og 4 om planteproduksjon og husdyrhold er utfyllende bestemmelser til Forskrift om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer. Reglene i kapittel 3 og 4 er fastsatt av Landbruksdepartementet. Reglene fås ved henvendelse til Debio.

Til

Alle fylkesmenn, landbruksavdelingen Alle kommunale landbrukskontor Statens Landbrukstilsyn Statens Næringsmiddeltilsyn Norges Bondelag Norsk Bonde- og Småbrukarlag Norsk senter for økologisk landbruk. Landbrukets forsøksringer Debio Norsk økologisk landbrukslag Produsentlaget for omsetning av økologiske produkter Biologisk-dynamisk Forening

Forskrift om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer

Vedlagt følger ny Forskrift om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer fastsatt av Landbruksdepartementet 5. mai 1998. Forskriften erstatter Forskrift om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer av 5. september 1996.

Endringene består i at fem nye forordninger er tilføyd i innledningen. Dette er: Rådsforordning (EØF) nr. 1935/95 av 22. juni 1995, Kommisjonsforordning (EØF) nr. 418/96 av 7. mars 1996, Kommisjonsforordning (EØF) nr. 522/96 av 26. mars 1996, Kommisjonsforordning (EØF) nr. 314/97 av 20. februar 1997 og Kommisjonsforordning (EØF) rir. 345/97 av 26. februar 1997.

Av disse er Rådsforordning 1935/95 den mest omfattende ved at den medfører endringer/tilføyelser i ni artikler i Rådsforordning 2092/91. Endringene gjelder blant annet definisjoner og merking av produkter, overgangsregler for frø og plantemateriale samt innføring av kodenummer til kontrollorgan og kontrollmyndigheter utpekt i henhold til forordningen. Der det er relevant er endringene implementert i Debios driftsregler.

Kommisjonsforordning 418/96 tilføyer krydderne allehånde og galangarot til listen over ingredienser av landbruksopprinnelse som ikke er økologisk produsert men som kan tillates brukt i henhold til art. 5 nr. 4 i Rådsforordning 2092/91.

Kommisjonsforordning 522/96 og 314/97 endrer tidligere forordninger vedrørende regler for import fra tredjeland.

Kommisjonsforordning 345/97 endrer tidligere forordninger vedrørende tillatelse til bruk av ingredienser av landbruksopprinnelse som ikke er økologisk produsert i foredlede produkter.

De nevnte forordninger i heltekst kan fås ved henvendelse til saksbehandler Liv Astrid Eikeland, Landbruksdepartementet.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

   
   

Carl Erik Semb

Saksbeh: Sissel Langørgen