M-13/1997 - Ny forskrift om tiltak mot insektskader m.v. på skog

R-519 (08.04.1997)

Rundskriv
M-13/1997
R-519

Før utskrift:
Klikk på "utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1997/01778

8. april 1997

Forskrift om tiltak mot insektskader m.v. på skog

Til

Fylkesmennenes landbruksavdelinger, og de andre adressatene under høringen, jfr adresseliste.

Ny forskrift om tiltak mot insektskader m.v. på skog

Landbruksdepartementet fastsatte den 7. april 1997 ny «Forskrift om tiltak mot insektskader m.v. på skog», hjemlet i skogbrukslovens § § 28 og 56. Forskriften bygger på det utkast som ble sendt ut på høring ved departementets brev av 31. januar 1995.

På bakgrunn av høringsuttalelsene er det i forhold til høringsutkastet foretatt flere endringer av både redaksjonell og faktisk karakter. Forskriften inneholder imidlertid i hovedsak de samme retningslinjer, restriksjoner og muligheter for å gi pålegg som fremgikk av høringsutkastet - og som har inngått i «Forskrifter om skoghygiene av hensyn til fare for insektangrep på levende skog» fastsatt den 27. april 1979, som nå oppheves.

Departementet har i den nye forskriften fastsatt at bestemmelser gitt av skogoppsynet på fylkesnivå i medhold av forskriften fra 1979 fortsatt skal gjelde inntil nye er fastsatt i medhold av den nye forskriften. En skal be om at fylkesmennenes landbruksavdelinger innen rimelig tid sørger for at eventuelle slike bestemmelser blir oppdaterte og hjemlet i den nye forskriften.

Forskriften trer ikraft fra 1. mai 1997.

En del eksemplarer av den nye forskriften følger vedlagt, og en skal be om at fylkesmennenes landbruksavdelinger orienterer videre til kommunene. Departementet sender for øvrig med det første også ut forskriften for innarbeiding i skogbrukets forskriftsperm.

Med hilsen

Oluf Aalde

Henrik Valeur