M-14/1994 - Ny forskrift om tilskott til organisert beitebruk

(28.01.1994)

Rundskriv
M-14/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/00971

28.01.1994

Til alle

Fylkesmenn, Landbruksavdelingen alle kommuner, Norges Bondelag, Norsk Bonde-og Småbrukarlag, Norsk Sau- og Geitalslag Tiltaksfond for småfe og fjørfe mm.

Ny forskrift om tilskott til organisert beitebruk

Landbruksdepartementet har den 15.01.94 endra forskrift om tilskott til organisert beitebruk som følgje av St.meld.nr. 40 (1991-92) med omsyn på navngjeving av fylkes- og kommunenivået i landbruksforvaltninga.

I innleiinga er jordlovens § 3 tatt med som heimelsgrunnlag i tillegg til § 75 i Grunnlova og Jordbruksavtalen. I § 3 er det tatt inn ei presisering om at Styret i Tiltaksfond for småfe og fjørfe mm. blir gjort til overordna forvaltningsorgan over Fylkesmannen i saker regulert av forskrifta. I § 9, siste avsnitt, er det lagt til at Fylkesmannen kan påleggje kommunen tilsynsoppgåver. I § 12 er det presisert kven klaga skal stilast til og sendast til.

Forskrifta gjeld frå 15.01.94. Frå same tid blir forskrift frå 25.04.93 oppheva.

Forskrifta følgjer vedlagt. (Utgått)

Med hilsen

Martin Holtung

Kjell Nyhus

Sakshandsamar: Per FinsetØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55