M-14/1997 - Tilskudd til miljørettet omlegging i kornområder - kvoter 1997

R-549 (17.04.1997)

Rundskriv
M-14/1997
R-549

Saksnr. 1997/01830

17. april 1997

Til

fylkesmennene og kommunene

Tilskudd til miljørettet omlegging i kornområder - kvoter 1997

Vi viser til Forskrift for miljørettet omlegging i kornområder med kommentarer, av 04.12.96, og til rundskriv M-44/96 med kvoter for 1996. Søknadsskjema for ordningen (M-0100) er oversendt til fylkesmannens landbruksavdelinger fra Statens Trykksaksekspedisjon.

Midler til ordningen - kvoter.

For 1996 ble det avsatt 5 mill kr til denne ordningen. Også for 1997 er det avsatt 5 mill kr. Avsetningen for 1998 vil bli fastsatt i forbindelse med kommende j ordbruksoppgjør.

I rundskriv M-44/96 ble det fordelt 4,5 mill kr i fylkesvise kvoter. Midler som eventuelt ikke ble benyttet i 1996 kan overføres til 1997 for samme formål. og kan legges til tildelt kvote for 1997 (jfr tabell neste side).

Landbruksdepartementet har besluttet å fordele fylkeskvoter til de viktigste kornfylkene. Det kan imidlertid være aktuelle søkere i flere fylker, og noe midler er derfor holdt tilbake for vurdering av behov og senere tildeling. Fylker uten fylkeskvote må derfor gi beskjed om eventuelt behov for midler.

For 1997 er fylkeskvotene som følger :

Fylke

Kvote 1997 i mill kr

(Kvote 1996 i mill kr)

Sum kvote 1996 + 1997 i mill kr

Østfold

1,0

(0,9)

1,9

Akershus

1,0

(0,9)

1,9

Hedmark

0,4

(0,4)

0,8

Oppland

O,4

(0,4)

0,8

Buskerud

0,8

(0,5)

1,3

Vestfold

0

(0,5)

0,5

Telemark

0,4

(0,3)

O,7

Sør‑Trøndelag

0,3

(0,3)

0,6

Nord‑Trøndelag

0,6

(0,3)

0,9

Sum

4,9

4,5

9,4

Tilskuddskvoten skal dekke alle kostnader ved ordningen i fylket, og midlene kan brukes til omstillingsstøtte, årlig arealtillegg og støtte til utviklingstiltak, herunder informasjonsvirksomhet o.l. Det er holdt tilbake noe midler for tildeling til andre fylker, eller for eventuell senere tildeling etter behov. Det bør derfor meldes fra om særskilte behov så snart som mulig. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at det kun er 600 000 kr som gjenstar å fordele.

Om saksbehandling og forvaltning

Alle tilskudd løyves i sin helhet ved innvilgning av søknad. For omstillingsstøtte og støtte til utviklingstiltak vil utbetaling skje etter hvert som arbeidet går fremover. Årlig arealtillegg utbetales en gang pr år (i siste kvartal) for omlagt areal. Arealtillegget løyves i sin helhet for alle årene ved innvilgning av søknaden, dvs hele tilskuddsbeløpet som kommer til utbetaling i kontraktperioden går til fradrag på fylkeskvoten med en gang. Løyvd beløp vil hvile på ordningen som et ansvar inntil det utbetales.

Fylkesmannen har ansvar for fordeling av midlene i samsvar med formålet med ordningen. Bruk av midler til utviklingstiltak må sees i forhold til den totale aktiviteten av ordningen i fylket, slik at det meste av midlene går til omleggingsstøtte og arealtillegg.

For å få god tilslutning til miljørettet omlegging er det nødvendig at tiltaket og ordningen blir gjort kjent for aktuelle søkere. Fylkesmannen må sørge for at ordningen blir bekjentgjort i lokalpressen og foreta den nødvendige oppfølging ovenfor kommunene. Fylkesmannen kan bruke inntil 5 % av kvoten for 1997 til informasjonstiltak. Fylker uten kvote må melde fra om behov.

Søknadsskjemaet som er utarbeidet gjelder for omstillingsstøtte og årlig arealtillegg. For utviklingstiltak forventer en at det utarbeides prosjektbeskrivelse som grunnlag for søknad om støtte og tildeling av midler. Prosjektbeskrivelsen bør inneholde formål/mål, beskrivelse av tiltaket, økonomisk ramme og finansiering, fremdriftsplan og milepeler, rapportering mm.

Spesielle forhold - erfaringer til nå

Vi har registrert at det har kommet mange henvendelser om miljørettet omlegging og at søknadspågangen er tildels betydelig større enn rammen for ordningen gir rom for. Dette er svært positivt i en prøveperiode og bør gi grunnlag for utvelgelse av gode prosjekter.

Sett i forhold til interessen for ordningen er det relativt begrensete rammer i hvert fylke, og midlene må prioriteres deretter. Et spørsmål som har blitt stilt er om det kan gis tilskudd til gjerder (omstillingsstøtte) i de tilfeller omlagt areal først blir høstet ved slått og at det deretter slippes dyr på beite om høsten. Dersom beiting bare utgjør en liten del av innhøstingen mener vi at fylkesmannen må vurdere om midlene kan brukes mer kostnadseffektivt i forbindelse med andre søknader. Fylkesmannen må vurdere dette i hvert enkelt tilfelle og se det i forhold til tilgjengelige midler.

Det har også blitt reist spørsmål om hvordan en skal handtere søknader fra eiendommer hvor det allerede idag er husdyr og gras/grovforproduksjon. Vi mener at en i slike tilfeller må vurdere hver enkelt sak i forhold til formålet med ordningen, dvs at ordningen skal stimulere til en miljørettet omlegging i produksjonen. Et areal hvor det vekselsvis er korn/gras i et vekstskifte bør derfor ikke uten videre gis tilskudd til miljørettet omlegging for eng-åkrene. Men det bør heller ikke være slik at eksistrende husdyrproduksjon/grovforproduksjon utelukker at det foretas en miljørettet omlegging på nye åpne åkerarealer. I slike tilfeller må en vurdere det totale omfanget av engarealene (eller andre vekster) før og etter omlegging, og prioritere tilskuddsmidlene slik at det eventuelt er de mest erosjonsutsatte arealene som blir lagt om. Vi vil imidlertid også nevne at hensikten med prøveordningen er å få erfaringer med tiltaket og virkemiddelet, og at dette tilsier et noe romslig regelverk. En ønsker derfor i utgangspunktet ikke å gi detaljerte føringer om bruken av midlene, men i stedet overlate til kommunene/landbruksavdelingene å prioritere på best mulig måte ut fra lokalkunnskap. De erfaringer en får er nødvendige for å vurdere eventuell videreføring av ordningen. Et forhold som en bør være oppmerksom på, er at størrelsen på omlagt areal kan ha betydning for utbetaling av AK-tillegg første produksjonsåret ved salgsproduksjon av grovfor. Dette gjelder ikke dersom det er produksjon av grovfor for egne dyr.

I flg forskrift for AK-tillegg skal salg av grovfor regnes om til et normert areal (jfr tabell 6 i forskrift om AK-tillegg). Salg av grovfor må dokumenteres på søknadsskjema for produksjonstillegg, dvs salg av grovfor i perioden 1/7 - 30/6. Ved f.eks salgsproduksjon av høy kan det i praksis være vanskelig å høste og dokumentere salg før 1.7 i søknadsåret. Det kan imidlertid gis dispensasjon for å dokumentere salget i ettertid (med manuell utbetaling av AK-tillegget), men det er bare anledning til dispensasjon ved oppstart av grovforproduksjon når beregnet AK-tillegg blir minst 10 000 kr. Dette betyr i praksis at de som legger om fra f.eks korn til grovfor/gras for salgsproduksjon må sørge for at omlagt areal er så stort at AK-tillegget til grovforarealet utgjør minst 10 000 kr. (I flg satsene pr 10.08.96 utgjør dette ca 29 daa i sone 1 dersom grovforarealet er under 100 daa, og tilsvarende ca 26 daa i sone 3. Satsene varierer noe fra år til år.)

Postering og rapportering

Fylkesmannen løyver tilskudd. Utbetalte tilskudd og utgifter til informasjon etc skal posteres på LUF, konto nr 810 340 02 03. (Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap).

Fylkesmannen skal innen 15. januar 1998 sende rapport om forbruk av midler i 1997. Det skal bl.a. rapporteres på innvilget, utbetalt og inndratt tilskudd i løpet av 1997, og hvor stort ansvaret er pr 31.12.97. En ønsker også oversikt om forbruk av midler fordelt på de 3 ulike typer støtte og med orientering om hva slags tiltak som er støttet, samt andre data fra søknadsskjemaet. En tar sikte på å sende ut eget skjema for rapportering.

Med hilsen

Almar Sagelvmo e.f.

   
   

Ragnar Mjelde

Saksbehandler Johan Kollerud