M-15/1993 - Manuelle utbetalinger av produksjonstillegg for søknadsomgangen pr. 31.7.91

(08.02.1993)

Rundskriv
M-15/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/01467

08.02.1993

Til

alle fylkeslandbrukskontor, Jordbruksetaten

Manuelle utbetalinger av produksjonstillegg for søknadsomgangen pr. 31.7.91

Søknader om produksjonstillegg som ikke blir behandlet i edb-systemet skal behandles av fylkeslandbrukskontoret. De som skal ha utbetaling skal registreres og utbetales av fylkeslandbrukskontoret.

Beregning av produksjonstillegg

Satsene som skal benyttes ved beregning er tatt inn i rundskriv M-14/93 datert 8. januar 1992.

For beregning av produksjonstillegg vises til håndbok for saksbehandlere 1992/93. Vi vil spesielt bemerke at søkertype 2 (institusjoner/aksjeselskaper) nå får alle produksjonstillegg på lik linje med personlige søkere.

Videre vil vi påpeke at gruppe 2 sau, gruppe 4 slaktegris og gruppe 7 andre husdyr ikke skal ha utbetaling etter søknad pr. 31.7.

Ved beregning av areal- og kulturlandskapstillegg for kom m.v. vil vi minne om at brukere som har minst 0,1 årsverk husdyr får beregnet areal- og kulturlandskapstillegg også for de første 40 dekar. Søkere som har foretatt inngrep i kulturlandskapet må behandles etter retningslinjene gitt i håndbok for saksbehandlere.

Videre må vi presisere at bare 50% av beløpene beregnet for areal- og kulturlandskapstillegg for grovfôr og areal- og kulturlandskapstillegg for korn skal utbetales ved denne utbetalingsomgangen. Resten skal utbetales samtidig med utbetalingen av årsverktillegg etter søknaden pr. 31.12.92.

Registrering av manuelle utbetalinger

Ved registrering av manuelle utbetalinger skal beløp for de ulike ordningene registreres. Dersom det er trekk av ulik art skal disse registreres i egne koder.

Beløpskode

Beskrivelse

1

Beregnet årsverktillegg husdyr etter avgrensing. Det vil si årsverktillegg beregnet inntil 2,0 (2,8) årsverk inkludert ekstratillegg for sau, gris og eggproduksjon

3

Beregnet driftsdel i salgsproduksjon av planteprodukter etter avgrensing for 2,0 årsverk

4

Beregnet feriedel i salgsproduksjon av planteprodukter avgrenset for 2,0 årsverk

7

Beregnet arealtillegg for grovfôr etter reduksjoner og tillegg. Halvparten av arealtillegg inkludert rotveksttillegg redusert for forholdstall

8

Beregnet drifisvansketillegg for brattlendte bruk

9

Beregnet produksjonstillegg for fôr i fjellet.

10

Beregnet arealtilskudd i Nord-Norge

19

Beregnet areal- og kulturlandskapstillegg for korn. Kun halve beløpet!

20

Beregnet kulturlandskapstillegg for grovfôr etter reduksjon for forholdstall. Kun halve beløpet!

21

Beregnet tilskudd til seterdrift

30

Avkorting etter kontroll. Dette er differansen mellom beløp beregnet etter søknadsdata og beløp beregnet etter kontrolldata når beløp etter søknadsdata er størst. (Husk at beløp beregnet etter kontrolldata registrerer i kodene 1-2))

31

Pensjonistavgrensing

32

Trekk på grunn av brudd på husdyrkonsesjonsloven. Trekket skal beregnes iht. M-118/91

33

Trekk som er meldt inn fra Landbruksdepartementet

34

Trekk som er meldt inn på søknadsskjemaet

36

Trekk av investeringstilskudd, avskrivbare investeringer

37

Trekk av investeringstilskudd, ikke avskrivbare investeringer

38

Trekk av tidligere for mye utbetalt tilskudd

39

Restavkorting etter kontroll overfeit til termin-2 beløp AK-tillegg. Denne koden er kun aktuell å bruke ved utbetalingen i juni.

40

Skattetrekk fra kommunekassereren

41

Merverdiavgifttrekk fra skattefogden

42

Beløp som skal overføres til andre

43

Beløp som skal til fylkeslandbrukskontoret (gebyr)

50

Kontrollsum av NETTO UTBETALT Regnes ut på følgende måte:
Kode 1 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 19 + 20 + 21 - 30 - 31 -32-33 -34 -
36 - 37 - 38 -40 - 41 -42 - 43

Vi vil spesielt bemerke at beløpskode 7, 19 og 20 kun skal være 50% av beregnet tillegg. I ajourholdet av sentralt register vil disse registreringene gå inn og danne grunnlaget for utbetaling av andre halvpart av tillegget i juni 1993. Forutsatt at ajourholdet godkjennes vil altså utbetalingen av de resterende 50% skje fra datasentra­len.

Departementet vi i en del tilfeller trekke hele utbetalingen av produksjonstillegg under beløpskode 42, utlegg. Dette skjer hvis det foreligger krav som skal effektueres. Disse kravene vil bli utbetalt direkte fra departementet.

Hjelpeberegning

Det vil bli foretatt hjelpeberegning på datasentralen (NIT) 3.3.93. Resultater fra hjelpeberegningen vil bli sendt ut til fylkeslandbrukskontoret i form av meldingsbrev og liste over beløpskoder. Departementet vil vurdere behovet for en hjelpeberegning til i slutten av mars dersom behovet er stort. Ellers oppfordrer vi alle å registrere flest mulig av de som skal behandles manuelt før den 3.3. slik at de kan komme med i første hjelpeberegning.

Forøvrig vil meldingsbrev for alle brukere som er stoppet i edb-behandlingen (PT-1003) bli sendt ut i uke 8.

Siste frist for å ha ferdig ajourholdet er tirsdag 13. april 1992.

Vedlagt følger forøvrig hjelpeskjema for beregning av produksjonstillegg. (ikke elektronisk)

Med hilsen

Martin Holtung

Aase Storhaug

Saksbehandler: Alf SelnesaunetØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55