M-15/1995 - Innsamling av brukt landbruksplast

R-379 (21.02 1995)

Rundskriv
M-15/1995
R-379

Saksnr. 1994/10691

21. februar 1995

(erstatter M‑36/94)

Til

Fylkesmennene, Kommunene, Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag
Kopi: Miljøverndepartementet, Folldal Gjenvinning a.s, Plastgjenvinning i Tydal A/S

Innsamling av brukt landbruksplast

Geografisk inndeling

Den geografiske inndelingen som var i 1994 er uendret for 1995. Det betyr at Plastgjenvinning i Tydal AS har ansvaret for innsamling av landbruksplast i Nord-Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark og kommunene Tydal og Selbu i Sør-Trøndelag, Folldal Gjenvinning a.s dekker resten av landet. Den geografiske inndelingen er opprettholdt fordi en mener den gir den beste løsningen for landet som helhet. En faktor i vurderingen er at ordningen med innsamlingsstøtte gitt av LD kun er av midlertidig karakter og at det derfor vil være uheldig å endre den geografiske inndelingen nå. Den geografiske inndelingen er gjort i samråd med Miljøverndepartementet. Innsamleren er pliktig til å ta i mot all landbruksplast som ønskes levert i deres geografiske område.

Innsamling - levering

Innsamlinga av landbruksplast har tidligere vært organisert på ulike måte lokalt. Noen steder har frivillige organisasjoner eller næringsorganisasjoner tatt initiativ til dugnader. I andre områder har interkommunale renovasjonsselskap stått for innsamlinga. Det legges opp til at en lokalt avgjør hvordan innsamlinga skal organiseres. Landbruksetaten bør være behjelpelig med å legge til rette for hensiktsmessige rutiner.

Innsamleren vil stå for transport fra lokalt innsamlingssted til gjenvinningsanlegget. Lokale innsamlere skal melde fra til

Folldal Gjenvinning a.s
2850 FOLLDAL
tlf. 62 49 06 00
fax. 62 49 06 08
eller
Gjenvinning i Tydal AS
tlf/fax 73 81 56 95
når plasten er klar for henting (jfr. den geografiske inndelingen ovenfor).

Henting vil skje etter de planer innsamleren har for frakt i distriktet, og kan ikke forventes hentet utenom dette.

Godtgjørelse til lokal innsamler

Basert på veiesedler fra innsamleren vil lokal innsamler få en godtgjørelse som for 1995 er fastsatt til minimum 40 øre pr. kg. Det tas forbehold om at godtgjørelsen kan bli justert ved ekstrem forurensning av den leverte plasten. Innsamleren vil stå for økonomiske oppgjør med lokal innsamler.

Godtgjørelse kan gis til privatpersoner, renovasjonsselskap, organisasjoner eller andre som står ansvarlig for innsamlinga. Godtgjørelsen er i første rekke ment d være en kompensasjon for arbeidet med pressing av plasten. Transporten fra det enkelte bruk til lokalt innsamlingssted forutsettes ordnet av brukeren.

Innsamleren vil dekke kostnadene ved transport fra lokalt innsamlingssted til gjenvinningsanlegget.

Sortering - rengjøring

Hvilke plasttyper som kan leveres og hvordan den skal pakkes, sorteres, rengjøres osv. må være avklart med mottaksanlegget på forhånd.

Med hilsen

Martin Holtung

   
   

Ragnar Mjelde

Saksbehandler: Bent Gunnar Næss