M-16/1993 - Endring vedrørende krav om koordinatfesting av jordprøver

(10.02.1993)

Rundskriv
M-16/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/01305

10.02.1993

Til

alle forsøksringer, fylkeslandbrukskontor og landbrukskontor, jordbruksetaten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Endring vedrørende krav om koordinatfesting av jordprøver

Vi viser til rundskriv M-133/90 av 23.11.90 og brev av 11.12.90 vedrørende krav om koordinatfesting av jordprøver. Det vises også til § 3, 1.ledd pkt. 7 i forskrift om tilskudd til forsøksringer av 09.08.90.

Etter at ovennevnte krav ble innført fra 01.01.91 er det utarbeidet egne opplegg for jordsmonnsovervåking og resultatkontroll. Nåværende Jorddatabank vil inngå som en integrert del av databasen for jordsmonnsovervåking/— resultatkontroll.

I denne sammenheng vil også behovet for data som grunn­lag f ar dokumentasjon av status og utviklingstrender i jordsmonnet bli vurdert, herunder behovet f ar analysedata fra ordinære jordprøver.

De vurderinger som er foretatt så langt tilsier at det obligatoriske kravet om koordinatfesting av jordprøver ikke videreføres i 1993. Frivillig koordinatfesting vil fortsatt være av interesse f ar Landbrukets analysesenter som grunnlag f ar å utarbeide forbedrede data til bruk i gjødselplanlegging på det enkelte skifte.

Endringen vil bli avspeilet i forskriften om tilskudd til forsøksringene ved kommende revisjon.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

Jarleif Norheim

Saksbehandler: Anders LeineØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55