M-16/1994 - Produksjonstillegg i jordbruket -utbetaling for søknadsomgangen pr. 31.07.93

(04.02.1994)

Rundskriv
M-16/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/01367

04.02.1994

Til alle

Fylkesmenn, landbruksavdelingen, Kommuner, landbruksforvaltningen

Produksjonstillegg i jordbruket -utbetaling for søknadsomgangen pr. 31.07.93

Utbetalingen av produksjonstillegg for søknadsomgangen pr. 31.07.93 vil etter planen bli utbetalt fra Postgiro den 16. februar 1994. For de brukerne som er blitt trukket for skatt/mva vil utbetaling til skattefogden m.fl . skje den 17. februar 1994.

Satser for produksjonstillegget

Landbruksdepartementet har den 2. februar 1994 fastsatt følgende satser for søknadsomgangen pr. 31.07.93:

Årsverktillegg for husdyrproduksjon
Satser og distriktsfaktor for årsverkstillegg husdyrproduksjon ble fastsatt ved jordbruksoppgjøret, og er presentert på side 18, 19 og 20 i forskriftsheftet pr. 31.07.93. Vi gjør oppmerksom på at satsene for årsverkgruppe 1, storfe og geit, årsverkintervall 0,0 - 0,1 og 0,1 - 0,5, årsverkgruppe 2 sau, årsverkintervall 0,0 - 0,1 og 0,1 - 0,3 og årsverkgruppe 5, eggproduksjon, årsverkintervall 0,0 - 0,1 og 0,1 - - ,2 er feil både for sats A og sats B. Satsene skal være:

Årsverkgruppe

Årsverkintervall

Sats A

Sats B

Akkumulert satser A

Akkumulert satser B

Storfe og geit

1

0,0000-0,1 000

0

17.600

0

1760

0,1001-0,5000

22.000

17.600

8800

8800

Sau

2

0,0000-0,1000

0

47.600

0

4760

0,1001-0,3000

71.400

47.600

14280

14280

Eggproduksjon

5

0,0000 - 0,1000

0

32.125

0

3212,5

0,1001 - 0,2000

64.250

32.125

6425

6425

Det er forøvrig gjort oppmerksom på dette i rundskriv M-57/93.

Areal- og kulturlandskapstillegg for grovfôr
På grunnlag av registrert areal er satsene for arealtillegget fastsatt til:

Arealintervall

Sone 1

Sone 2

Sone 3

Sone 4

0 - 50daa

Kr 222

Kr 308

Kr 334

Kr 371

51 - 100 daa

kr 167

kr 263

kr 282

kr 322

101 - I70daa

kr 67

kr 93

kr 122

kr 159

171 - 250daa

kr 56

kr 78

kr 100

kr 137

For rotvekster (kode 220) er satsen på kr 325,- pr. dekar fastsatt ved jordbruksoppgjøret.

Kulturlands kap stillegget
Kulturlandskapstillegget er fastsatt til kr. 106,- i sone 1 og kr. 50,- i sone 2.

Areal- og kulturlandskapstillegg for planteprodukter
Denne ordningen erstatter “Salgsproduksjon av planteprodukter”. Det er nå slutt på oppdelingen i en driftsdel og en feriedel, og i stedet er det gitt satser pr. arealenhet.

Satsene er fastsatt til følgende:

Produksjon

Kode

Sone 1

Sone 2

Sone 3 og 4

Poteter

230

167

190

202

Frukt/gr.gr.saker

260, 261, 272, 273, 274

415

472

508

Bær/andre pl.pr

262, 271, 280, 281, 285

830

951

1009

Areal- og kulturlandskapstillegget for korn m.v.
Satsene er fastsatt tilfølgende:

Arealintervall

Årsv.husdyr

Sone 0

Sone 1

Sone 2

Sone 3

0 - 40

< 0,1

kr 0

kr 0

kr 0

kr 0

0 - 40

< =0,1

kr 46

kr 46

kr 120

kr 171

41 - 400

kr 174

kr 249

kr 324

kr 373

> 400

kr 132

kr 132

kr 132

kr 132

Produksjonstillegg for dyrking av fôr i fjellet

Satsene er satt tilfølgende:

Kode og avstand

Sats

Kode 350, areal i avstand mindre enn 5 km:

kr 36

Kode 360, areal i avstand 5-10 km:

kr 56

Kode 370, areal i avstand 10-I5 km

kr 78

Kode 380, areal i avstand større enn 15 km:

kr 100

Arealtilskudd for poteter, matkålrot, grønnsaker og bær i Nord-Norge og deler av Trøndelag

Satser for arealtilskuddene ble fastsatt ved jordbruksoppgjøret, og er presentert på side 35 i forskriftsheftet pr. 31.07.93.

Driftsvansketillegg for brattlendte bruk
Her er
satsene fastsatt til kr. 201,- pr. dekar for inntil 50 dekar pr. bruk. Maksimalgrensen pr. bruk for utbetaling blir da 10.050.

Produksjonstillegg for seterdrift i fjellregioner
Satsene for seterdrift ble fastsatt ved jordbruksoppgjøret, og er presentert på side 38 i forskriftshefter pr. 3 1.07.93.

Behandling av lister

Se håndbok for saksbehandlere 1993/94 side 51 og 52 for informasjon om tilsendte lister.

Manuelle utbetalinger fra fylkesmannen

Søknader som ikke er behandlet i edb-systemet skal behandles og eventuelt utbetales av fylkesmannen, dersom vilkårene for utbetaling er til stede eller dersom søkeren far innvilget dispensasjon fra bestemmelser i regelverket.

Beregning av produksjonstillegg
Vi vil påpeke at gruppe 2 sau, gruppe 4 slaktegris og gruppe 7 andre husdyr ikke skal ha utbetaling etter søknad pr. 31.07.

Videre må vi presisere at bare 50% av beløpene beregnet for areal- og kulturlandskapstillegg for grovt& og areal- og kulturlandskapstillegg for korn m.v. skal utbetales ved denne utbetalingsomgangen. Resten skal utbetales samtidig med utbetalingen av årsverktillegg etter søknad pr. 31.12.93.

Registrering av manuelle utbetalinger
Ved registrering av manuelle utbetalinger skal beløp for de ulike ordningene registreres. Dersom det er trekk av ulik art skal disse registreres i egne koder (se tabell side 53/54 i håndbok for saksbehandlere 1993/94). Vi vil spesielt bemerke at beløpskode 7, 19 og 20 kun skal være 50% av beregnet tillegg. I ajourholdet av sentralt register vil disse registreringene gå inn og danne grunnlaget for utbetaling av andre halvpart av tillegget i juni 1994.

Tabellen nedenfor erstatter tabellen side 53/54 i brukerhåndbok for saksbehandlere 1993/94. Det er noen endringer i kodene, kode 2, 26 og 35 går ut og kode 12 er nyopprettet.

Beløps-kode

Betydning

01

Beregnet årsverktillegg for husdyrproduksjon etter avgrensing

07

Beregnet arealtillegg for grovfôr, inkl. rotveksttillegg (halve beløpet)

08

Beregnet driftsvansketillegg for brattlendte bruk

09

Beregnet produksjonstillegg for dyrking av fôr i fjellet

10

Beregnet arealtilskudd for poteter, matkålrot, grønnsaker og bær i Nord-Norge og deler av Trøndelag

12

Beregnet areal- og kulturlandskapstillegg for planteprodukter

19

Beregnet areal- og kulturlandskapstillegg for korn m.v. (halve beløpet)

20

Beregnet kulturlandskapstillegg for grovfôr (halve beløpet)

21

Beregnet produksjonstillegg for seterdrift i fjellregioner

30

Avkorting etter kontroll. Jfr. generell forskrift § 9, 3. og 4. avsnitt (husk at beløp beregnet etter kontrolldata registreres i kodene 1-21)

31

Pensjonistavgrensing

32

Reduksjon/trekk p.g.a. brudd på lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold eller dyrevernloven (beregnes i henhold til M-41/93)

33

Trekk som landbruksdepartementet har gitt beskjed om

34

Trekk innmeldt av landbrukskontoret. Oppgis på søknadsskjemaet

36

Trekk p.g.a for mye utbetalt tilskudd til avskrivbare investeringer

37

Trekk p.g.a for mye utbetalt tilskudd til ikke avskrivbare investeringer

38

Trekk av tidligere for mye utbetalt

40

Skattetrekk fra kommunekassa

41

Trekk av merverdiavgift (fra skattefogden)

42

Beløp som skal overføres andre (utlegg). Bare rettslige krav kan trekkes på denne måten

43

Innbetaling til fylkesmannen (gebyr)

50

Kontrollsum (netto utbetalt). Regnes ut på følgende måte: Kode
1+7+8+9+10+12+19+20+21-30-31-32-33-34-36-37-38-40-41-42-43

Departementet vil i en del tilfeller trekke hele utbetalingen av produksjonstillegg under beløpskode 42, utlegg. Dette skjer hvis det foreligger krav som skal effektueres. Disse kravene vil bli utbetalt direkte fra departementet.

Hjelpeberegning
Det
vil bli foretatt hjelpeberegning på datasentralen (NIT) 21.02.94. Resultater fra hjelpeberegningen vil bli sendt ut til landbruksavdelingene i form av meldingsbrev og liste over beløpskoder. Departementet vil vurdere behovet for en hjelpeberegning til i midten av mars dersom behovet er stort. Ellers oppfordrer vi alle til å registrere flest mulig av de som skal behandles manuelt før den 21.02. slik at de kan komme med i første hjelpeberegning.

Forøvrig vil meldingsbrev for alle brukere som er stoppet i edb-behandlingen (PT-1003) bli sendt ut i uke 6.

Siste frist for å ha ferdig ajourholdet er tirsdag 5. april 1994.

Med hilsen

Martin Holtung

Aase Storhaug

Saksbehandler: Jongeir HaugenØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55