M-16/1995 - Utbetaling av tilskudd til nydyrking, grøfting og jordbruksveger i 1995 av (kap.1140 og 1142)

R-380 (24.02.1995)

Rundskriv
M-16/1995
R-380

Saksnr. 1995/01488

24. februar 1995

Til

Fylkesmannen, landbruksavdelingene

Utbetaling av tilskott til nydyrking, grøfting og jordbruksveger 1995 (kap. 1140 og kap. 1142)

Tidligere år er landbruksavdelingene gitt utbetalingsfullmakter for nydyrking (tilskottkode 020), grøfting (tilskottskode 027) og jordbruksveger (tilskottskode 304). Dette er tilskottsordninger som er belastet kap. 1140 post 73.

Av budsjettmessige årsaker er det ikke nødvendig å gi særskilte utbetalingsfullmakter for kap. 1140 post 73 i 1995. Landbruksavdelingene kan betale ut tilskott til nydyrking, grøfting og jordbruksveger etterhvert som utbetalingsanmodningene kommer inn.

Det samme gjelder ved utbetaling av tilskott til jordbruksveger innvilget over kap. 1142 post 71.3 (tilskottskode 305) i 1992 og 1993.

Årsoppgave 1994 - Tilskott til jordbruksveger

Landbruksavdelingene må senest innen 03.03.95 sende departementet oppgaver over ansvar pr. 1.1.95 for jordbruksveger.

Ansvar pr. 1.1.94 kr.
+ innvilget i 1994 kr.
-inndratt i 1994 kr.
-utbetalt i 1994 kr.
Ansvar pr. 1.1.95 kr.

Med ansvar menes summen av tidligere innvilgede, men ikke utbetalte tilskott. Oppgaven skal gis for hver av de to budsjettkapitler 1140 (tilskuddskode 304) og 1142 (tilkuddskode 305).

For å kunne føre videre departementets statistikk for jordbruksveger, må avdelingen i tillegg gi følgende opplysninger:

Årsoppgave 1994 Innvilget Inndratt Ferdigbvgd* Utbetalt

Ant. Veganlegg
Veglengde km
Kostnad* kr
Tilskott kr

* For ferdigbygde anlegg skal regnskapstallene for anleggskostnadene legges til grunn.

I kostnadene regnes med bare den del som faller på jordbruksinteressene. Ved for eksempel kombinerte jordbruks- og skogsveger skal bare jordbrukets andel av kostnadene regnes med.

De som måtte ha sendt inn en slik oppgave allerede kan se bort fra denne henvendelsen.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

   
   

Ragnar Mjelde

Saksbehandler: Bent Gunnar Næss