M-16/2000 - Endring av forskrift om delegasjon av myndighet m.v. til fylkeslandbruksstyret og kommunen og intern arbeidsdeling mellom fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen i saker etter lov om skogbruk og skogvern av 21. Mai 1965 (skogbruksloven)

R-824 (28.06.2000)

Rundskriv
M-16/2000
R-824

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 2000/02102

28. juni 2000

 

Til

Fylkesmennene
Kommunene
Statens landbruksforvaltning (pr. 1. juli 2000)

Endring av forskrift om delegasjon av myndighet m.v. til fylkeslandbruksstyret og kommunen og intern arbeidsdeling mellom fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen i saker etter lov om skogbruk og skogvern av 21. Mai 1965 (skogbruksloven)

Fra 1. juli 2000 vil Statens landbruksforvaltning (SLF) være etablert og i virksomhet. Landbruksdepartementet har i rundskriv M-15/2000, datert juni 2000, redegjort for de delegasjonsbestemmelser som vil gjelde etter denne dato knyttet til konsesjonsloven, odelsloven og jordloven. Statens landbruksforvaltning skal bl.a overta de oppgavene Statens landbruksbank hadde etter jordloven, og enkelte oppgaver fra departementet.

Statens landbruksforvaltning skal også overta departementets klagebehandling av saker etter skogbrukslovens § 50 i de tilfelle der fylkeslandbruksstyret har behandlet saken i første instans. Det er da nødvendig med en endring av delegasjonsforskriften knyttet til skogbruksloven.

Under henvisning til ovenstående er det i dag fastsatt følgende endring i ”Forskrift om delegasjon av myndighet m.v. til fylkeslandbruksstyret og kommunen og om intern arbeidsdeling mellom fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen i saker etter lov om skogbruk og skogvern av 21. mai 2000 (Skogbruksloven)”, fastsatt av Landbruks-departementet 30. desember 1993 :

Nytt 3. Ledd i § 6 skal lyde:

  • vedtak truffet av fylkeslandbruksstyret i første instans etter denne bestemmelse kan påklages til Statens Landbruksforvaltning (SFL).

Forskriftsendringen trer i kraft fra 1. juli 2000.

Med hilsen

Oluf Aalde

Henrik Valeur
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55