M-17/1993 - Tilskudd til praktikanter i landbruket

(16.02.1993)

Rundskriv
M-17/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/02138

16.02.1993

Til

Fylkeslandbrukskontorene, jord- og skogbruksetat

Tilskudd til praktikanter i landbruket

Landbruksdepartementet har nå foretatt den endelige tildeling av praktikantmidlene. For 1993 er det over Landbruksdepartementets budsjett bevilget kr. 17 mill. til praktikantordningen.

Stortinget avgjør hvorvidt midler over statsbudsjettet er overførbare eller ei, og det er avgjort at midlene til praktikantordningen, som tidligere ble bevilget over LUF, ikke lenger er overførbare.

Da fylkene tildels har store beløp til ansvar pr. 1.1.93, vil det bli mindre midler til disposisjon til nye tilsagn i 1993. Man kan bare beklage at det er slik, og fra Landbruksdepartementets side vil vi gjøre vårt til at informasjon gis i rett tid om hvordan fylkene bør forholde seg til dette. For å få ut slik informasjon trenger vi halv- og helårsrapporter (30.6.93 og 15.1.94) som gir god oversikt over fylkets disponering av midlene.

I Rundskriv M-11/93 fikk fylkene en foreløpig tildeling for at annonsering av ordningen kunne begynne. Det gjenstår da kr. 8.5 mill til fordeling for 1993, og i dette tildelingsbrevet angir vi det totale beløp som tildeles fylkeslandbrukskon­toret i 1993. Det er tatt hensyn til de beløp fylkene har til ansvar pr.1.1.93.

Belastningsfullmakt

…………fylke gis fullmakt til å utgiftsføre inntil kr…………….(inkl, bevilgning gitt i M-11/93) over Statsbudsjettets kapittel 1120 post 70, Praktikantordning i landbruket, for budsjettperioden 1993 til dekning av utgifter i forbindelse med denne ordning.

Av denne sum er det avsatt kr………..til dekning av ansvar pr. 1.1.93, og kr………….som kan gå til dekning av nye tilsagn, barnepass, verneutstyr, kurs etc. i 1993. Departementet vil presisere at hele beløpet som fylkeslandbrukskontoret har fått tildelt for 1993 må komme til utbetaling i 1993.

Dersom regnskapet for 1993 viser at det er innsparing i forhold til tildelt beløp kan ikke dette beløpet overføres til 1994.

Da det er vanlig å inngå praktikantavtaler som går fra det ene kalenderåret til det andre, får fylkeslandbrukskontorene en samlet fullmakt til å inngå kontrakter i 1993 som medfører forpliktelser om utbetalinger i 1994 med til sammen kr. 5 mill.. Det vil si at hvert fylke får en kvote (tilsagnsfullmakt) som de kan inngå kontrakter for i 1993, og utbetale i 1994.

Tilsagnsfullmakt for 1994

For………………vil denne tilsagnsfullmakten være på i alt kr……………..Departementet vil presisere at det ikke må inngås kontrakter i 1993 som medfører forpliktelser om utbetalinger i 1994 som overstiger dette beløp.

For mange fylker vil det bli en hard prioritering av søkere. Praktikantordningen kom i stand som et rekrutteringstiltak for jenter, og det oppfordres nå til at disse får en klar prioritet. Det er også viktig å presisere overfor praksisvertene at praktikanten har krav på og trenger aktiv oppfølging og opplæring i alle arbeidsoppgavene på gården. En praktikant er ikke billig arbeidskraft og avløser i fjøset. Opplæring i maskinbruk og skogsarbeid er spesielt viktig for jentene da de gjerne har mindre erfaring enn guttene på disse felt.

Å arrangere korte samlinger for praksisvertene vil være en hensiktsmessig måte å formidle felles informasjon som f.eks. ansvar og kriterier for praktikant­ordningen. Det kan og være viktig å ta opp aktuelle temaer som sikkerhet i skog og landbruk, arbeidsgiverrollen, attestskriving, konfliktløsing etc.

Flere fylker har arrangert kortere og lengre kurs for sine praktikanter. Disse har gjerne vært arrangert i forbindelse med landbruksskoler eller lag/organisasjoner. Disse kursene gir praktikantene svært positiv tilbakemelding på.

Et samarbeid mellom praksisverter om felles praktikant ser også ut til å ha god effekt mht. allsidig opplæring.

Minner igjen om at de samme forskrifter og standardskjemaer for søknad, avtaler og utbetaling gjelder som for 1992. Disse er gitt i rundskriv M-17/92.

Fylkeslandbrukskontoret bes vennligst sørge for kopiering og utsending til sine respektive landbrukskontor.

Med hilsen

Almar Sagelvmo
Landbruksdirektør

Per Ofstad

Saksbehandler: Ingunn SørnesØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55