M-18/1994 - Tilskott til restaurering av freda og verneverdige bygninger i landbruket - fordeling av fylkeskvoter for 1994

(21.02.1994)

Rundskriv
M-18/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/01775

21.02.1994

Til

alle fylkesmenn og kommuner

Tilskott til restaurering av freda og verneverdige bygninger i landbruket - fordeling av fylkeskvoter for 1994

Ved jordbruksavtalen 1993 ble det bestemt å flytte ordningen med tilskott til restaurering av freda og verneverdige bygninger fra kap 1140 til Landbrukets utviklingsfond (LUF), miljøtiltak. Det ble videre bestemt at ansvaret fra innvilga søknader i -92 og -93 skulle overføres til LUF. For 1994 er det bevilget 10 mill kroner til ordningen.

Departementet har foretatt følgende fylkesfordeling:

Fylke

Kvote (kroner)

Østfold

360.000,-

Akershus

300.000,-

Hedmark

700.000,-

Oppland

1 000.000,-

Buskerud

700.000,-

Vestfold

300.000,-

Telemark

810.000,-

Aust-Agder

640.000,-

Vest-Agder

450.000,-

Rogaland

500.000,-

Hordaland

810.000,-

Sogn og Fjordane

680.000,-

Møre og Romsdal

540.000,-

Sør-Trøndelag

740.000,-

Nord-Trøndelag

520.000,-

Nordland

400.000,-

Troms

400.000,-

Finnmark

150.000,-

Sum

10.000.000

Ved fordelingen av kvotene er det tatt utgangspunkt i tildelt ramme for tidligere år og opplysninger over behov for midler i 1994. Dersom behovet for midler blir større eller mindre enn tildelt ramme, er det mulig å omfordele midler mellom fylkene seinere på året. Departementet vil komme tilbake til dette og se det i sammenheng med udisponible midler fra 1993.

Vi viser ellers til forskrift for tilskott til restaurering av freda og verneverdige bygninger i landbruket, fastsatt av Landbruksdepartementet 08.04.91 og kommentarene til forskriften i rundskriv M-25/92.

Postering

Fra 1991 til 1992 ble det foretatt en endring i bevilgningspost. Fra 1993 til 1994 er bevilgningsposten igjen endret. Alt tidligere ansvar vil nå ligge på LUF. Dette innebærer at alle innvilginger og utbetalinger i 1994 skal belastes LUF, kontonr 810340-02-08.

Posteringene tas med i kassarapport til Landbruksdepartementet på vanlig måte.

Rapportering

Landbruksavdelingen skal innen 15. januar 1995 sende inn rapport til Landbruksdepartementet om forvaltninga av ordninga. Rapporten skal inneholde følgende:

  • Vurdering av hvordan ordningen har virket i forhold til formålet
  • Ant. søknader, ant. tilsagn og oversikt over type prosjekt
  • Innvilga, utbetalte og eventuelt inndratte beløp
  • Ansvar pr. 31.12.94
  • Behov for midler i 1995

Med hilsen

Magne Stubsjøen e.f.

Ragnar Mjelde

Saksbehandler: Torgun M. JohnsenØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55