M-18/2000 - Budsjett for bruk av rentemidler i 2001

R-837 (13.07.2000)

Rundskriv
M-18/2000
R-837

Saksnr. 2000/02472

21. august 2000

Til

Fylkesmennene,
Landbruksavdelingene

Budsjett for bruk av rentemidler i 2001

Departementet ber med dette om at budsjetteringen for bruken av rentemidlene i 2001 blir iverksatt i samsvar med bestemmelsene i § 3 i ”Forskrift om forvaltning og bruk av rentene av skogavgiften (rentemidlene)”, fastsatt den 15. februar 1994. Ved budsjetteringen skal det som tidligere brukes skjema 0080 både på kommune- og fylkesnivå, og en minner om de frister som fremgår av § 3 nr. 1 og 2.

Ved budsjetteringen skal det som i de senere år avsettes til følgende overføringer:

  • 30 % av brutto innvunne rentemidler av skogavgiften i 2000 til den stedlige skogeierforening under Norges Skogeierforbund, og
  • 18 % av brutto innvunne rentemidler av skogavgiften i 2000 til sentralt bruk.

Fylkesmannen fastsetter satsen for innbetaling av brutto innvunne rentemidler til bruk på fylkesnivå, jfr. forskriftens § 5.

Det bes videre om at de rapporter som Fylkesmannen har mottat fra skogeierforeningene vedrørende disses bruk av tildelte rentemidler i 1999 blir oversendt til departementet sammen med budsjettforslagene på fylkesnivå for 2001.

Noen eksemplarer av dette rundskriv følger vedlagt, og en ber om at det blir orientert videre til kommunene.

En kopi av dette rundskriv er sendt skogeierforeningene, Norges Skogeierforbund og Norskog til orientering.

Med hilsen

Oluf Aalde

   
   

Henrik Valeur