M-19/1993 - Tekniske miljøtiltak i landbruket - kvoter for 1993 og praktisering av ny revidert forskrift, gitt 21.08.92

(18.02.1993)

Rundskriv
M-19/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/02209

18.02.1993

Vedlegg (PDF)

Til

fylkeslandbrukskontor og landbrukskontor, jordbruksetaten, Statens landbruksbank mfl.

Tekniske miljøtiltak i landbruket - kvoter for 1993 og praktisering av ny revidert forskrift, gitt 21.08.92

1. Fylkesvise kvoter for 1993

Ved behandlingen av jordbruksoppgjøret 1992 la Stortinget til grunn en bevilgning på 150 mill. kroner til tekniske miljøtiltak for 1993, jfr. St.prp. nr. 96. Samtidig ble det gjort klart at ubenyttede midler fra 1992 skulle overføres, slik at aktiviteten kan opprettholdes på samme nivå. Samlet vil midlene til tekniske miljøtiltak utgjøre 204,6 mill, kroner som skal dekke både tilskott og investeringslån til tekniske miljøtiltak og tilskott til erosjonsfore­byggende tiltak (NVE).

Ut fra erfaringer fra tidligere år regner vi med at 25-30 mill. kroner vil bli brukt til investeringslån. Dette innebærer at det i 1992 kan innvilges i størrrelsesorden 175 - 180 mill. kroner i tilskott.

Mange fylker opplevde i 1992 en reduksjon i søknader om tilskott og fikk ikke innvilget hele den tildelte kvoten. Landbruksetaten må nå ta initiativ overfor bruk med behov for gjennomføring av tekniske miljøtil­tak slik at disse får utarbeidet nødvendige planer. Dette er spesielt viktig i fylker med avrenning til sårbare deler av Nordsjøen.

Departementet har fordelt 125 mill kroner av tilskots­rammen på fylkeskvoter (mill. kroner):

Østfold

7.0

Rogaland

10.0

Akershus

8.0

Hordaland

9.0

Hedmark

10.0

Sogn og Fjordane

10.0

Oppland

10.0

Møre og Romsdal

10.0

Buskerud

7.0

Sør-Trøndelag

9.0

Vestfold

3.0

Nord-Trøndelag

12.0

Telemark

5.0

Nordland

5.0

Aust-Agder

2.0

Troms

2.0

Vest-Agder

4.0

Finnmark

2.0

Resten av midlene vil bli fordelt på fylkene senere på året. Vi ber om å få melding fra fylker som har behov for økt kvote.

Statens Landbruksbank må føre særskilt regnskap over investeringslån som innvilges.

Innen 31.august 1993 skal Fylkeslandbrukskontoret innsende rapport TRO8 med foreløpig innvilgning, utbetaling og inndragning av tilskott i 1993.

Fylkes landbrukskontoret skal innen 15. januar 1994 sende inn årsrapporter for innvilgning og utbetaling av tilskott fordelt kommunevis (TROB) og på deltiltak. I tillegg skal det innsendes oppgave over søknader innvilget til oppsamlingsanlegg for veksthus. Oppgaven skal inneholde kommunevis fordeling av antall søknader, sum kostnad og sum tilskottsgrunnlag for innvilgede tilskott.

Med hilsen

Martin Holtung

Jarleif Nordheim

Saksbehandler: Grethe H. EvjenØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55