M-19/1995 - Søknadsskjema med veileder for søknad om støtte til bygdeutviklingstiltak

R-383 (23.02.1995)

Rundskriv
M-19/1995
R-383

Saksnr. 1995/01709

23. februar 1995

M-14/95 (utgått)
Ingen skjema vedlagt elektronisk

Til

Fylkesmennene, landbruksavdelingene, Kommunene

Søknadsskjema med veileder for søknad om støtte til bygdeutviklingstiltak

Det vises til rundskriv M-14/95 om forskrift om midler til bygdeutvikling - tildeling på fylkesnivå og fylkesvis kvotefordeling av BU-midler for 1995.

Vedlagt følger nytt søknadskjema med veileder for søknad om BU-midler (5 stk. til kommunene og 200 stk. til fylkene). Ytterligere eksemplarer kan bestilles hos Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Trykksakekspedisjon. Skjemaets nr. er M-0081 B, Veilederens nr. er M-0082 B. Vedlagt følger også ett eksemplar (mal) av henholdsvis arbeidsavtale og skjema for utbetaling vedrørende praktikantordninga.

Søknadsskjemaet skal nyttes for alle BU-tiltakene, også for skogbruksprosjekter med unntak for de generelle støtteordningene til skogbrukstiltak (drift i vanskelig terreng, tynning, sekundærveger, juletre- og pyntegrøntproduksjon). For disse 4 ordningene skal de etablerte søknadsskjemaer brukes i 1995. Eventuelle regelendringer på disse generelle støtteordningene kan også medføre behov for skjemaendringer (at de gjeldende skjemaer ikke passer). Nye søknadsskjemaer må i så fall inneholde opplysninger om oppnådd aktivitet etter samme mal som gjeldende skjemaer.

Ved søknad om støtte til investeringstiltak skal det ved krav om pantesikkerhet legges ved skjema for takst og lånetekniske spørsmål. Skjemaet lages av Statens Landbruksbank. Banken vil sende ut skjemaet til fylkesmennene, landbruksavdelingene og kommunene straks det foreligger ferdig trykt. Inntil videre nyttes eksisterende skjema fra Landbruksbanken, jfr. rundskriv M-14/95.

Med hilsen

Per Ofstad e.f
underdirektør

   
   

Sigurd Sandaaker
rådgiver