M-20/1994 - Ny forskrift om forvaltning og bruk av rentene av skogavgiften (rentemidlene) og ny om forvaltning og bruk av renter av skogavgiften som trekkes inn til landbruksdepartementet (sentralt inntrukne rentemidler)

(25.02.1994)

Rundskriv
M-20/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/10904

25.02.1994

Til

Fylkesmennene, Landbruksavdelingene, Fylkeslandbruksstyrene, Norges Skogeierforbund, Norsk Skogbruksforening

Ny forskrift om forvaltning og bruk av rentene av skogavgiften (rentemidlene) og ny om forvaltning og bruk av renter av skogavgiften som trekkes inn til landbruksdepartementet (sentralt inntrukne rentemidler)

Det vises til brev herfra datert 20. oktober 1993, vedlagt høringsutkast til ny rentemiddelforskrift.

Vedlagt følger noen eksemplarer av: (ikke elektronisk)

1. “ Forskrift om forvaltning og bruk av rentene av skogavgiften. (rentemidlene)”, fastsatt av departementet den 15. februar 1994, og

2. “ Forskrift om forvaltning og bruk av renter av skogavgiften som trekkes inn til Landbruksdepartementet (sentralt inntrukne rentemidler)”, fastsatt av departementet den 18. februar 1994.

Begge forskrifter trer i kraft fra 1. mars 1994, og erstatter tidligere forskrifter av henholdsvis 1. november 1985 og 12. mars 1990.

Når det gjelder førstnevnte forskrift er det på bakgrunn av innspill. fra høringsinstansene foretatt enkelte endringer i forhold til høringsutkastet i S 3 nr. 1, S 4 nr. 2, 4. ledd og S 4 nr. 8, siste ledd. Forskriften om sentralt inntrukne rentemidler har ikke vært ute på høring, da det her bare er foretatt helt nødvendige endringer som følge av omorganiseringen av de ytre landbruksetater, og justeringer i samsvar med det som er gjort i den generelle forskrift (nr. 1 ovenfor).

Flere eksemplarer av forskriftene kan bestilles direkte fra Landbruksdepartementet, Skogavdelingen, og en skal be om at de blir gjort kjent for underliggende instanser m.v., herunder kontaktutvalgene for skogbruk på kommune- og fylkesnivå.

Med hilsen

Oluf Aalde

Henrik Valeur