M-21/1993 - Forlenging av arbeidsfrist (fornying) - nydyrking, grøfting og jordbruksveger

(08.03.1993)

Rundskriv
M-21/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/03052

08.03.1993

Fylkeslandbrukskontorene og landbrukskontorene, jordbruksetaten

Forlenging av arbeidsfrist (fornying) - nydyrking, grøfting og jordbruksveger

Over statsbudsjettets kap. 1140 post 73 (nydyrking, grøfting og jordbruksveger) er gitt en bevilgning på 6.0 mill. kroner for 1993. Bevilgninga har som forutset­ning at “søknader om forlenga arbeidsfrist berre vert innvilga i heilt spesielle tilfelle”, jfr. St.prp.nr.1 (1992-93). For disse ordningene er det viktig å redu­sere ansvaret som ligger i tidligere gitte tilsagn.

Dette innebærer at fylkeslandbrukskontorene må legge en streng vurdering til grunn ved behandling av søknader om forlenget arbeidsfrist for de tre tilskottsordning­ene. Forlenget arbeidsfrist skal bare kunne gis dersom forsinkelsen i arbeidet skyldes uforutsette langvarige forhold som søkeren ikke har vært herre over. Med uforutsette forhold menes langvarig sjukdom, forsinkel­ser på grunn av jordskifte, offentlige inngrep el.l. Dersom behovet for forlenget arbeidsfrist har sin årsak i at arbeidet kom for sent i gang, skal forlenget arbeidsfrist ikke gis.

Fylkeslandbrukskontorene må foreta en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Etter fullmakt

Martin Holtung

Nor

Med hilsen

Martin Holtung

Jarleif Norheim

Saksbehandler: Henrik EinevollØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55