M-21/1994 - Forskrift om innbetaling av skogavgift og måling av skogsvirke m.v. fastsatt av Landbruksdepartementet den 28. Februar 1994

(02.03.1994)

Rundskriv
M-21/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/11538

02.03.1994

Til

Adressater i henhold til særskilt liste

Forskrift om innbetaling av skogavgift og måling av skogsvirke m.v. fastsatt av Landbruksdepartementet den 28. Februar 1994

Det vises til høringsutkastet til ovennevnte forskrift, som ble sendt ut ved departementets brev av 1. november 1993.

Departementet har mottatt til sammen 45 høringsuttalelser, som inneholdt en rekke innsigelser mot enkelte av de endringer som var innarbeidet i høringsutkastet. Høringsinstansene er særlig kritiske til skogavgiftstrekk og måleplikt knyttet til salg av juletrær og ved, og de foreslåtte endringer i skogavgiftsrutinene for bygdeallmenningene. Det er videre svært delte meninger om de frister for innbetalinger og meldinger vedrørende skogavgiften som var inntatt i høringsutkastet.

Departementet er på bakgrunn av høringsuttalelsene kommet til at det er nødvendig å bruke noe mer tid på å vurdere de forslag til endringer i skogavgiftsrutinene som høringsutkastet innebar. På denne bakgrunn har departementet fastsatt den nye forskriften uten vesentlige endringer i forhold til gjeldende rutiner for så vidt gjelder skogavgiftsordningen, og dette innebærer følgende:

  1. Innbetaling av skogavgift for salg av juletrær og ved gjøres til en frivillig ordning for skogeieren, men det skal alltid gis melding om slik avvirkning.
  2. Fristene for innbetaling og meldinger knyttet til skogavgiften beholdes som tidligere.
  3. Bygdeallmenningene vil fortsatt være unntatt fra ordningen med innbetaling av skogavgift.

Departementet vil imidlertid arbeide videre med overgangen fra driftsår til kalenderår, fortrinnsvis slik at dette kan gjennomføres med virkning fra 1. januar 1995. Innbetalings­fristene må da nødvendigvis endres, og departementet vil drøfte dette nærmere med organisasjonene og underliggende skogoppsynsorganer. Registrering av eiendommenes hovednummer etter Landbruksregisteret vil trolig heller ikke kunne gjennomføres før etter 1. januar 1995.

Når det gjelder tømmermåling må departementet på bakgrunn av innsigelsene fra enkelte av høringsinstansene se nærmere på forholdet til internasjonale standarder, og enkelte spørsmål knyttet til den landsomfattende virkesdatabasen, bl.a. de økonomiske sider. Det vil imidlertid ikke bli gitt nærmere regler om den tekniske utførelse av målingen, eller organiseringen av denne. Det er nå kjøpers og selgers ansvar at virket blir målt og volumberegnet på en betryggende måte, jfr. den endelige formulering i forskriftens § 3-1, 1. ledd.

Under henvisning til ovenstående følger vedlagt noen eksemplarer av “Forskrift om innbetaling av skogavgift og måling av skogsvirke m.v.”, fastsatt av Landbruksdepartementet den 28. februar 1994. Forskriften trådte i kraft 1. mars 1994. (Utgått)

Flere eksemplarer kan bestilles direkte fra Landbruksdepartementet, Skogavdelingen på telf. 22 349185.

En liste over dem som mottar dette brev m/vedlegg følger vedlagt (de samme som fikk høringsbrevet), og en skal be om at hver enkelt vurderer videresendelse til underliggende instanser o.l. som måtte være uteglemt.

Med hilsen

Oluf Aalde

Henrik Valeur
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55