M-21/1996 - Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket - forvaltning

R-463 (30.05.1996)

Rundskriv
M-21/1996
R-463

Saksnr. 1996/03527

30. mai 1996

Til

fylkesmennene og kommunene, Statens Landbruksbank

Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket - forvaltning

Vi viser til forskrift for investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket av 13. mai 1994 og til rundskriv om ordningen, senest M-18/96. Ordningen med investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket er bl.a. en videreføring av ordningen med tilskott og lån til tekniske miljøtiltak i landbruket som ble introdusert i 1988. Bakgrunn for ordningen var behovet for raskt å rydde opp i tekniske anlegg som hadde mangler som kunne medføre forurensning. Det ble påpekt at det var en forutsetning at det ble utarbeidet en samlet plan for alle nødvendige tiltak på bruket. Dette innebar at de som ble gitt tilskudd skulle ha tatt med alle sine forurensningsproblemer i planen og at de ikke kunne regne med å få tilskudd til forurensningsbegrensende tiltak som ikke var tatt med i denne planen.

Siden ordningen ble introdusert i 1988 og frem til i dag har det vært flere revisjoner av ordningen. Tiltak har blitt tatt ut av ordningen, mens nye tiltak har kommet til. Forutsetningen om at en søker ikke bør komme tilbake med søknad om nye tiltak som ikke fremgår av planen er svekket. Dette skyldes flere forhold.

  • En har ikke ønsket å ekskludere brukere fra å nytte disse nye ordningene.
  • En forventet mange søknader når ordningen ble introdusert og det var viktig for prioriteringsarbeidet å få oversikt over alle aktuelle forurensningsbegrensende tiltak på brukene. Nå er antall søkere synkende etter hvert som de viktigste manglene er utbedret.

I 1994 ble ordningen med tilskudd til tekniske miljøtiltak revidert og tatt inn i nåværende ordning med investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket. Forskriften er tredelt med en generell del (del 1) , en del om tekniske miljøtiltak (del 2) og en del om miljøplantinger og økologiske rensetiltak eller såkalte MOR-tiltak (del 3). Del 2 er i hovedsak videreføring av den gamle ordningen med tilskudd til tekniske miljøtiltak. De forutsetninger som ble satt om utarbeidelse av samlet plan må primært relateres til tiltakene under del 2 i nåværende forskrift. Bruk som tidligere har fått tilskudd til tekniske miljøtiltak kan derfor selvfølgelig søke og få innvilget tilskudd til MOR-tiltak forutsatt at vilkårene er oppfylt. MOR-tiltak er høyt prioriterte tiltak som en ønsker økt oppslutning om.

Departementet mener fortsatt at når landbruksetaten planlegger miljøtiltak på et bruk, så bør arbeidet som hovedregel omfatte alle nødvendige utbedringer på bruket. En totaloversikt vil gi et riktig bilde av behovet for investeringer på eiendommen og den kan også bidra til mer rasjonell saksbehandling. Departementet mener likevel at det etter en eventuell ny gjennomgang på bruket bør kunne gis støtte til prioriterte miljøtiltak uavhengig av om disse var med i den opprinnelige planen eller ikke. Det er fortsatt en forutsetning at tilskottsordningen ikke nyttes som støtte til etablering eller utvidelse av virksomhet eller til delvis finansiering av bruksutbygging. Den skal heller ikke nyttes til å støtte generelle moderniseringstiltak.

Ny søknad må omfatte prioriterte, kostnadseffektive tiltak og bor inneholde opplysninger om hvorfor disse ikke var med i opprinnelig plan. Ny søknad bør i utgangspunktet ikke omfatte tiltak som er gitt støtte tidligere. Noen unntak kan være aktuelle feks utbedring av gjødselkjellere med for lav lagringskapasitet. Departementet vil ellers understreke at det er viktig å utvise et godt skjønn ved forvaltning av ordningen. Formålet med ordningen må legges til grunn for behandling av saker og de mest kostnadseffektive tiltakene bør prioriteres.

Med hilsen

Gabriella Dånmark e.f.

   
   

Ragnar Mjelde

Saksbehandler Johan Kollerud