M-21/1998 - Økologisk landbruk - kontrollavgifter for primærproduksjon 1999

R-668 (17.12.1998)

Rundskriv
M-21/1998
R-668

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1998/03316

17. desember 1998

Erstatter rundskriv M-1/98

Statens landbrukstilsyn, Alle fylkesmenn, Alle kommuner, Debio, Landbrukets forsøksringer
Kopi: Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag

Økologisk landbruk - kontrollavgifter for primærproduksjon 1999.

Med hjemmel i Forskrift om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer av 05.05.98 har Landbruksdepartementet fastsatt følgende kontrollavgifter for primærproduksjon innen økologisk landbruk:

Grunnavgifter:

Grunnavgift for produsenter som deltok i kontrollordningen 1998

kr 750,­

Grunnavgift for nye produsenter i kontrollordningen

kr 850,­

Variable avgifter:

Avgift for bruk med konvensjonelle produksjoner

kr 380,­

Arealavgift pr. dekar karensareal/økologisk areal

kr 4,­

Avgift for bruk med husdyr karens/økologisk

kr 200,­

Avgift når naturprodukter er eneste godkjenningskategori

kr 150,­

Tilleggsavgifter:

Tilleggsavgift ved innmelding/betaling seinere enn ordinære innmeldings‑/betalingsfrister

kr 900,-

Tilleggsavgift ved ekstra inspeksjon grunnet parallellproduksjon

kr 1000,-

Tilleggsavgift ved inspeksjonstilkalling på kort varsel

(Gjelder ved onske om ferdigstilt godkjenningsbehandling med kortere frist enn l0 uker)

kr 2600,-

Tilleggsavgift ved ekstra inspeksjon etter tilkalling fra produsent

kr 2600,-

Tilleggsavgift ved mangelfull dokumentasjon eller dersom annen ekstraordinær oppfølging fra Debio er nødvendig

kr 150,-

Avgift ved tilbaketrekking etter inspeksjonsbesøket

kr 300,-

Purregebyr, 1 gang

kr 50,-

Purregebyr, 2.gang

kr 100,-

Avgiftene knyttet til kontroll med økologisk landbruksproduksjon er fastsatt på grunnlag av prinsippet om at 1/3 av kostnadene skal dekkes gjennom brukerbetalte avgifter.

Grunnavgiften har økt i forhold til 1998, mens den arealavhengige avgiften er redusert i forhold til fjordårets nivå. Videre er grunnavgiften differensiert, slik at produsenter som allerede er med i kontrollordningen betaler en lavere avgift enn nye produsenter som tilknyttes kontrollordningen.

Grunnavgiften betales av alle før utført inspeksjon. Variable avgifter kommer i tillegg og betales etter utført inspeksjon. Grunnavgiften betales ikke tilbake dersom en trekker seg fra kontrollordningen.

De nye takstene erstatter takster fastsatt i rundskriv M-1/98.

Vi ber om at Debio bekjentgjør de nye takstene for deltagere i kontrollordningen, samt gjeldende påmeldings- og betalingsfrister.

Med hilsen

Martin Holtung

Liv Astrid Eikeland
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55